Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Калуський завод будiвельних машин"
2. Код за ЄДРПОУ 01267876
3. Місцезнаходження 77300, м. Калуш, Iвано-Франкiвська обл., Б.Хмельницького, 79
4. Міжміський код, телефон та факс 03472 6 63 26 03472 6 64 90
5. Електронна поштова адреса budmash@vega.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.budmash.if.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

17.06.2014 року товариством було отримано вiд Депозитарної установи ТОВ "Захiдний реєстр" повiдомлення
про змiну вiдсоткiв акцiй у акцiонерiв яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме:
- на рахунку фiзичної особи збiльшилась кiлькiсть акцiй на 218 штук i становить 9 506 штук або 16,4415%
- на рахунку фiзичної особи збiльшилась кiлькiсть акцiй на 105 штук та становить 11094 штук або 19,1881%
- на рахунку фiзичної особи збiльшилась кiлькiсть акцiй на 147 штук та становить 8341 штук або 14,4266%

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Хмарник Анатолiй Володимирович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.06.2014
(дата)