Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

ХМАРНИК АНАТОЛIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01267876

4. Місцезнаходження

Івано-Франківська , Д/в, 77300, М.КАЛУШ, вул Б.Хмельницького, 79

5. Міжміський код, телефон та факс

(03472)6-63-26 (03472)6-64-90

6. Електронна поштова адреса

bydmash@vega.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Цiннi папери України" 80

 

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.budmash.if.ua

в мережі Інтернет

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Пункт 3 не заповнений, бо емiтент участi в створеннi юредичних осiб не приймав. Пункт 4 не заповнений бо посади корпоративного секретаря не має. Пункт 5 не заповнений, бо Товариство не замовляло рейтинтової оцiнки пiдприємства. Пункт 12 пiдпункт 2 не заповнений, бо жодна облiгацiя емiтента не випускалась. Пiдпункт 3 не заповнений ,бо iншi цiннi папери емiтента не випускались . Пiдпункт 4 не заповнений , бо похiднi цiннi папери не випускались.Пiдпункт 5 не заповнений ,бо викупу власних акцiй протягом року небуло. Пункт 15 не заповнений, бо борговi цiннi папери не випускались. Пункт 18 не заповнений , бо iпотечнi облiгацiї не випускались. Пункт 19 не заповнеий , бо iпотечне покриття вiдсутнє. Пункт 20 не заповнений , бо вiдсутнi кредитнi договори (договори позики) , права вимоги за якими забезпечено iпотеками , якi включено до складу iпотечного покриття. Пункт 21 не заповнений , бо випуску iпотечних сертифiкатiв не було. Пункт 22 не заповнений , бо реестру iпотечних активiв не було . Пункт 23 не заповнений , бо вiдомостi про ФОН вiдсутнi. Пункт 24 не заповнений , бо випуску сертифiкатiв ФОН не було. Пункт 25 не заповнений , бо осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не має. Пункт 26 не заповнений , бо розрахунку вартостi чистих активiв ФОН не має. Пункт 27 не заповнений , бо правил ФОН не має.Пункт 30 не заповнений бо рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв. Пункт 32 не заповнений , бо емiсiї цiльових облiгацiй пiдприемства, виконання зобов"язань за якими здiйснюється шляхом передачi об"єкта (частини об"єкта) житлового будiвництва не було.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО №356770

3. Дата проведення державної реєстрації

21.03.1994

4. Територія (область)

Івано-Франківська

5. Статутний капітал (грн)

14454.25

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

125

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.22 Виробництво пiдiймального та вантажно- Розвантажувального устаткування

25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

33.14 Ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори, Наглядова рада, Дирекцiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ"Райффайзен Банк Аваль" у м. Києвi

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26008114565

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "ВТБ БАНК"

5) МФО банку

321767

6) поточний рахунок

26005013045520

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки, експлуатацiї обладнання

240.11.26-29.22.1

29.11.2011

Управлiння Держгiрпомнагляду по Iвано-Франкiвськiй областi

05.07.2015

Опис

Дозволяється виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виготовленнi кранiв мостових опорних згiдно ГОСТ 22045 в/п до 5т, козлових кранiв ККС-12,5,ККС-16/12,5, ККТ-5

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

421

д/н д/н д/н

100

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Папiдоха Юрiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 493458 27.02.1998 Калуський РВ УМВС

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завод "Будмаш",начальник техвiддiлу

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2011 3 роки

9) Опис

У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бербець Людмила Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 767387 07.05.1999 Калуський РВ УМВС

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завод"Будмаш",зам.гол.бухгалтера

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2011 3 роки

9) Опис

У посадових осiб емiтента немє непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Микитинський Iван Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 380987 31.10.1997 Калуський РВ УМВС

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завод"Будмаш",нач.енергомеханiчного вiддiлу

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2011 3 роки

9) Опис

У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хмарник Анатолiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 710956 16.02.1999 Калуський МВ УМВС

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завод"Будмаш",технiчний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2011 3 роки

9) Опис

У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Барщевський Володимир Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СЕ 015094 26.09.2001 Калуський РВ УМВС

4) рік народження**

1964

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завод"Будмаш",нач.вiддiлу постачання

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2011 3 роки

9) Опис

У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Макар Мирон Степанович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 656976 14.11.1998 Калуським МВ УМВС

4) рік народження**

1943

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

генеральний директор Заводу Будмаш

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2011 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

начальник цеху

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Долошицький Ярослав Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\н д\н д\н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

середньо спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завод "Будмаш " майстер

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2011 3 роки

9) Опис

У посадових осiб немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Дозволу на оприлюднення персональних даних не отримано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

бригадир

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пуляєв Микола Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\н д\н д\н

4) рік народження**

1946

5) освіта**

середня

6) стаж керівної роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завод Будмаш бригадир

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2011 3 роки

9) Опис

У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Дозволу на оприлюднення персональних даних не отримано

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

секретар наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мудра Володимира Юлiанiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\н д\н д\н

4) рік народження**

1946

5) освіта**

середньо спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завод Будмаш iнженер нормiровщик

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2011 3 роки

9) Опис

У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Дозволу на оприлюднення персональних даних не отримано

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

майстер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрiйчин Михайло Теодорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\н д\н д\н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

середньо спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завод"Будмаш" слюсар

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2011 3 роки

9) Опис

У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Дозволу на оприлюднення персональних даних не отримано

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

майстер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дзундза Данило Прокопович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\н д\н д\н

4) рік народження**

1957

5) освіта**

середньо спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завод " Будмаш" слюсар

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2011 3 роки

9) Опис

У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Дозволу на оприлюднення персональних даних не отримано

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Головний бухгалтер

Бербець Людмила Василiвна

д/н д/н 01.01.1900 д/н

26.05.1998

462

0.79907

462

0

0

0

Член Наглядової ради

Мудра Володимира Юлiанiвна

д/н д/н 01.01.1900 д/н

26.05.1998

288

0.498

288

0

0

0

Голова наглядової ради

Макар Мирон Степанович

д/н д/н 01.01.1900 д/н

26.05.1998

90191

15.5993

9019

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Микитинський Iван Iванович

д/н д/н 01.01.1900 д/н

26.05.1998

987

1.707

987

0

0

0

Член Правлiння

Долошицький Ярослав Павлович

д/н д/н 01.01.1900 д/н

26.05.1998

8194

14.1723

8194

0

0

0

Член Наглядової ради

Дзундза Данило Прокопович

д/н д/н 01.01.1900 д/н

26.05.1998

105

0.181

105

0

0

0

Директор

Барщевський Володимир Михайлович

д/н д/н 26.09.2001 д/н

26.05.1998

5118

8.8521

5118

0

0

0

Генеральний директор

Хмарник Анатолiй Володимирович

СС 710956 16.02.1999 Калуський МВ УМВС

26.05.1998

9162

15.8466

9162

0

0

0

Директор

Папiдоха Юрiй Васильович

СС 493458 27.02.1998 Калуський РВ УМВС

26.05.1998

63

0.109

63

0

0

0

майстер

Андiйчин Михайло Теодорович

д\н д\н 10.10.1900 д\н

26.05.1998

273

0.4722

273

0

0

0

слюсар

Пуляев Микола Васильович

д\н д\н 01.01.1900 д\н

26.05.1998

531

0.9184

531

0

0

0

Усього

34202

59.15561

34202

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Макар Мирон Степанович

д/н д/н 01.01.1900 д/н

26.05.1998

9019

15.5993

9019

0

0

0

Хмарник Анатолiй Володимирович

д/н д/н 01.01.1900 д/н

26.05.1998

9162

15.8466

9162

0

0

0

Долошицький Ярослав Павлович

д\н д\н 01.01.1900 д\н

26.05.1998

8194

14.1723

8194

0

0

0

Усього

26375

45.61807

26375

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

17.04.2013

Кворум зборів**

63.8

Опис

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Прийняття рiшення по розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк. 3. Прийняття рiшення по розгляду звiту Дирекцiї за 2012 рiк. 4. Прийняття рiшення по розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. 5.Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу Товариства за 2012рiк. 6.Про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2012 рiк. 7.Попереднє схвалення та затвердження значних правочинiв. Збори затвердили: Звiт Наглядовдї ради . Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2012роцi. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Рiчний звiт та баланс за 2012рiк. Вирiшили: Дивiденди не нараховувати i не виплачувати. Надати Генеральному директору дозвiл на пiдписання значних правочинiв : договори на поставку продукцiї на суму 15 млн. грн. та на закупiвлю матерiалiв i комплектуючих на суму до 10млн. грн. без рiшення загальних зборiв та наглядової ради термiном на 1 рiк.

 


9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис

Дивiденди за 2012 рiк згiдно рiшення зборiв не виплачувались


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмежиною вiдповiдальнiстю Аудит-сервiс INC

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

013659226

Місцезнаходження

76018 Україна Івано-Франківська Iвано-Франкiвский м.Iвано-Франкiвськ вул.Б.Лепкого,34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

свiдоцтво № 0036

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.11.2010

Міжміський код та телефон

8-034-22-30334

Факс

30501

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ д\н Києв вул. Б.Грiнченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АО1 №795373

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.05.2011

Міжміський код та телефон

38044279-13-25

Факс

38044279-13-22

Вид діяльності

Нацiональний депозитарiй України

Опис

д\н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмежиною вiдповiдальнiстю "Захiдний реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23248056

Місцезнаходження

76018 Україна Івано-Франківська д/н м. IВАНО-ФРАНКIВСЬК вул.Гетьмана Мазепи 36/10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263229

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.08.2013

Міжміський код та телефон

(0342)52-75-47

Факс

(0342)52-75-47

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

д/н

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13.05.2011

24/09/1/11

ТУ ДКЦПФР

UA4000171599

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

57817

14454.25

100

Опис

д/н

 


XI. Опис бізнесу

ПАТ "Калуський завод Будмаш" створений на базi Калуського експериментального заводу будiвельних машин Української державної корпорацiї "Укрбуд" у вiдповiдностi з наказом вiд 30.12.1993 року №476, виданого на основi Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств " №210/93 вiд 15.06.93 р. Та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 686 вiд 07.12.92 року.

 

ПАТ"Калуський завод "Будмаш" функцiонує як єдиний майновий комплекс, розмiщений на 2-х виробничих площадках , площе 3 i 0,3 га. Кожна виробнича площадка може функцiонувати , як окремий майновий комплекс з iндивiдуальними iнженерними мережами.

 

Середньо облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 125 осiб. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) 125 осiб. Фонд оплати працi 2914,3 тис. грн. Вiдбулося зменшення фонду оплати працi вiдносно попереднього року на 429,7 тис. грн. Кадрова прграма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента . За звiтний перiод на пiдприемствi згiдно програми ,спрямованої на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв було навчено новим професiям 3 особи. Пiдвищили квалiфiкацiю- 4 особи.

 

 

 

 

Облiкова полiтика обрана у вiдповiдностi з Українськими нормативними документами.

 

ПАТ "Калуський завод Будмаш" є виробником кранiв козлових 3-х модифiкацiй, металоформ та металоконструкцiй для будiвництва, нестандартних приспосiблень та iнших виробiв.

 

 

 

 

 

 

Пiдвищення оборотностi оборотних активiв для отримання доходiв.

 

 

Головна стратегiчна мета дiяльностi ПАТ "Калуський завод Будмаш"- забезпечення будiвельного сектору України якiсною вантажно-пiдiймальною технiкою, метало конструкцiями та металоформами для залiзобетонних виробiв, а також пiдвищення ефективностi дiяльностi пiдприємства. Дiяльнiсть пiдприємства спрямована на отримання високих та сталих прибуткiв протягом тривалого часу.

 

Проводить дослiдження з метою вдосконалення продукцiї та використання новiтнiх технологiй при її вигогтовленнi з урахуванням мiжнародного досвiду.

 

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1740

1608

0

0

1740

1608

будівлі та споруди

459

420

0

0

459

420

машини та обладнання

1088

1065

0

0

1088

1065

транспортні засоби

177

109

0

0

177

109

інші

16

14

0

0

16

14

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1637

1740

0

0

1637

1740

Опис

Д/н

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

12240

12515

Статутний капітал (тис. грн.)

14

14

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

14

14

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 12226 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 12501тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

61

X

X

Усього зобов'язань

X

61

X

X

Опис:

Заборгованiсь за товари , роботи та послуги.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Крани 28.22

2

1963

23

3

2781

30

2

Металоконструкцii 28.11.1

751

6590

77

352

6436

70

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

матерiали1402тис. Грн

27

2

матерiали3853тис.грн

73

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

07.05.2013

07.05.2013

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

12.06.2013

13.06.2013

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

24.10.2013

24.10.2013

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудит-сервiс IНК"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

13659226

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого, буд. 34

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 0036 04.11.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

за 2013 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудит-Сервiс IНК

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

13659226

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Iвано- Франкiвськ ву. Б.Лепкого ,34

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0036 04.11.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

до 04.11.2015року

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
незалежної аудиторської фiрми
"АУДИТ - СЕРВIС IНК"
щодо фiнансової звiтностi
публiчного акцiонерного товариства
«Калуський завод будiвельних машин»
станом на 31.12.2013 р.
Загальним зборам акцiонерiв та Правлiнню ПАТ «Калуський завод будiвельних машин»
НКЦПФР
м. Iвано-Франкiвськ

1. Вступний параграф
1.1 Основнi вiдомостi про емiтента
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Калуський завод будiвельних машин» (далi – Товариство, код за ЄДРПОУ 01267876; мiсцезнаходження: 77300, Україна, Iвано-Франкiвська область, м.Калуш, вул. Б.Хмельницького, буд.79; дата та номер державної реєстрацiї 21.03.1994р. №1 120 120 0000 000156), яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що минув на зазначену дату, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi акти.
1.2 Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» (зi змiнами та доповненнями) вiд 22.04.1993 №3125-ХII, Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 року №122, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Згiдно Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 №1360 та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 р. №2826 були виконанi аудиторськi процедури задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття:
­ вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 ЦКУ вiд 16.01.2003 р. (зi змiнами);
­ виконання значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
­ iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi»);
­ наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»);
­ стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
3. Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
4. Пiдстави для висловлення умовно позитивної думки
Аудиторська перевiрка звiтностi показала, що звiтнiсть Товариства складена з врахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, але є окремi невiдповiдностi цим вимогам.
В ходi аудиту ми не мали можливостi спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї активiв (необоротних активiв) ПАТ «Калуський завод будiвельних машин» станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року чи на iншу дату, у зв’язку з чим не можемо висловити безумовно-позитивну думку вiдносно всiх показникiв фiнансової звiтностi Товариства. Однак, вiдмiчене обмеження має незначний вплив на рiчну фiнансову звiтнiсть i на стан справ в цiлому.
4.1 Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфi 4 «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть справедливо й достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31.12.2013 року, а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2013 рiк, згiдно з вимогами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами щодо ведення облiку та Облiкової полiтики Товариства.
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на той факт, що iснує невизначенiсть щодо впливу зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв на стабiльнiсть дiяльностi Товариства.
Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан Товариства.
5. Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно Рiшення № 1360 вiд 29.09.2011 року «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик)».
5.1 Загальна iнформацiя про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство «Калуський завод будiвельних машин» є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «Калуський завод будiвельних машин» створене шляхом реорганiзацiї державного пiдприємства «Калуський завод будiвельних машин» у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до рiшення Української державної будiвельної корпорацiї «Укрбуд» за №476 вiд 15 червня 1993 року.
Статут товариства зареєстровано 21 березня 1994 р.
Вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2011р. (Протокол №1), було перейменовано Вiдкрите акцiонерне Товариство «Калуський завод будiвельних машин» у Публiчне акцiонерне товариство «Калуський завод будiвельних машин». Цi змiни до статуту зареєстрованi 26.09.2011р. державним реєстратором Виконавчого комiтету Калуської мiської ради за № 1 120 105 0010000156.
5.2 Стан бухгалтерського облiку в Товариствi
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. за № 996–ХIV. Облiк в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» з врахуванням вимог нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi iз застосуванням комп'ютерної технiки.
Облiковою полiтикою Товариства, затвердженою наказом директора, визначено сукупнiсть принципiв, методiв, якi використовуються Товариством для складання i надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до п. 23 П(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
Задовiльний стан бухгалтерського облiку в Товариствi забезпечив своєчасне складання та подання до вiдповiдних iнстанцiй фiнансової, податкової та статистичної звiтностi.
Аудиторами перевiрено i пiдтверджується вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi один до одного.
Бухгалтерський облiк ведеться згiдно вимог нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(с)БО), а рiчна фiнансова звiтнiсть складена шляхом трансформацiї даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Внаслiдок трансформацiї рiчна фiнансова звiтнiсть в основному вiдповiдає концептуальнiй основi МСФЗ.
5.3 Статутний капiтал та вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Облiк статутного капiталу вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Статутний капiтал оголошено в сумi 14 454,25 грн. (чотирнадцять тисяч чотириста п’ятдесят чотири гривнi 25 копiйок) i подiлено на 57 817 (п’ятдесят сiм тисяч вiсiмсот сiмнадцять) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Статутний капiтал сформовано повнiстю.
Аудиторською перевiркою пiдтверджується правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення. Резервний капiтал сформовано в сумi 4 тис.грн.
За результатами господарської дiяльностi у 2013 р. Товариством отримано збитки у сумi 275тис.грн. Сума нерозподiленого прибутку становить – 12 222 тис. грн. Результат дiяльностi пiдтверджується первинними документами.
Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2013 р. складає – 12 240 тис. грн, що бiльше статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 ЦКУ вiд 16.01.2003 р.
5.4 Виконання Товариством значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» у 2013 роцi не вiдбувалося.
5.5 Стан корпоративного управлiння в тому числi внутрiшнього контролю i аудиту
У вiдповiдностi до статуту та ст. 32 ЗУ «Про акцiонернi товариства» органами управлiння Товариством є:
Загальнi Збори акцiонерiв;
Наглядова Рада;
Виконавчий орган: Дирекцiя.
Орган контролю:
Ревiзiйна комiсiя.
Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi Збори акцiонерiв, до компетенцiї якого належить:
- внесення змiн до Статуту Товариства, в тому числi змiна розмiру його статутного капiталу;
- затвердження положень про Загальнi Збори, Наглядову Раду, Дирекцiю та ревiзiйну комiсiю Товариства, а також внесення змiн до них, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради та ревiзiйної комiсiї, рiчної фiнансової звiтностi, розподiлу прибутку i шляхiв розкриття збиткiв Товариства;
- прийняття рiшення про випуск, розмiщення та деномiнацiю Товариством власних акцiй, викуп розмiщених ним акцiй та анулювання викуплених акцiй;
- та iнше.
Основнi функцiї та компетенцiя Наглядової Ради Товариства:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання пов`язанi з дiяльнiстю Товариства;
- прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв, про продаж ранiше ранiше викуплених Товариством акцiй;
- проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд та подання на розгляд Загальних Зборiв акцiонерiв;
- та iншi.
Дирекцiя є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Директор. Директор є пiдзвiтна Загальним Зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.
До компетенцiї Дирекцiї належить:
- органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв;
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї,затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства.
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
До повноважень та основних обов’язкiв Ревiзiйної комiсiї входить перевiрка:
- достовiрностi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
- та iн.
Статутом i штатним розписом посада внутрiшнього аудитора не передбачена.
В Товариствi iснує система внутрiшнього контролю, так як практично всi господарськi операцiї контролюються бухгалтерiєю, Правлiнням та iншими посадовими особами.
Через об’єктивнi обмеження, якi притаманнi будь-якiй системi внутрiшнього контролю, iснує ризик виникнення помилок та порушень, якi можуть залишатися невиявленими. Для цiлей проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства загалом нами не встановлено суттєвих недолiкiв у системi внутрiшнього контролю Товариства, якi могли б негативно вплинути на можливiсть Товариства облiковувати, обробляти, узагальнювати i вiдображати у звiтностi бухгалтерськi та iншi фiнансовi данi, вiдповiдати законодавчим, нормативним вимогам у вiдповiдностi до очiкувань керiвництва.
Аудитори вважають, що система управлiння Товариства є достатньо дiєвою та вiдповiдає вимогам чинного законодавства та Статуту.
5.6 Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
При проведеннi аудиту, ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi.
Однак, аудитори мають думку, з певною часткою професiйного скептицизму, що пiсля перевiрки можуть виникнути обставини, якi викличуть питання щодо наявностi шахрайства та помилки.
5.7 Вiдповiднiсть iнформацiї фiнансової звiтностi iншiй iнформацiї, що розкривається Товариством
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено.
Аудиторською перевiркою пiдтверджуються фiнансовi данi, наведенi у Примiтках до фiнансової звiтностi, однак при цьому є деякi зауваження до розкриття облiкової полiтики Товариства, щодо включення всiх роздiлiв Примiток, якi заповненi.
Товариством розкрито основи облiкової полiтики вiдповiдно до вимог МСФЗ, та складено фiнансову звiтнiсть з урахуванням трансформацiї звiтностi, складеної за П(с)БО у звiтнiсть за вимогами МСФЗ.
6. Загальний висновок
Ми рахуємо, що в процесi аудиту нами було зiбрано достатньо доказiв, щоб зробити наступний висновок:
Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов’язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi вiдповiдно до нормативних актiв України з питань бухгалтерського облiку та податкового законодавства.
Бухгалтерська, податкова та статистична звiтнiсть складалась та подавалась Товариством у повному обсязi.
Показники статей рiчного Балансу Товариства на 31.12.2013 р. в основному вiдповiдають даним синтетичного облiку та iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий стан. Їх достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена.
Показники фiнансового стану Товариства вiдображенi в синтетичному облiку адекватно. Виконанi аудиторськi процедури дають пiдставу пiдтвердити достовiрнiсть та повноту показникiв Звiту про фiнансовi результати за 2013 р.

Таким чином, фiнансова звiтнiсть ПАТ «Калуський завод будiвельних машин», за винятком впливу питання, викладеного у параграфi 4 «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» вiдображає правдиву i неупереджену по усiх суттєвих аспектах картину фiнансового положення Товариства станом на 31.12.2013 р., а також результатiв його дiяльностi i руху грошових потокiв за 2013 рiк у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних актiв в Українi з пiдприємництва, бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi.
7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудит-сервiс IНК”
Свiдоцтво про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0036, продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 04 листопада 2010 року №221/3 чинне до 04.11.2015 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане рiшенням АПУ вiд 26.11.2009р. №208/6 № 0021
Мiсцезнаходження: 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офiс 1.
Телефон: (0342) 75-05-01.
Електронна пошта: audiif@ukrpost.ua.
8. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Договiр на виконання аудиторських послуг: вiд 07 лютого 2014 р. №22.
Аудит проведено в перiод з 07 лютого по 17 лютого 2014 р.
17 лютого 2014 р.
Директор по аудиту Аудитори:
(сертифiкат А 000023 (сертифiкат А 002553
продовжений рiшенням АПУ продовжений рiшенням АПУ
вiд 29.11.2012 р. №261/2) вiд 21.05.2009 р. №202/2)
___________В.К. Орлова __________Є.Д. Вiнтоняк
__________Л.А. Мушеник


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Не скликалися

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Жодного комiтету не створено

Інші (запишіть)

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Останнiй раз було обрано нового члена Наглядової ради 30.03.2011 року

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН"

за ЄДРПОУ

01267876

Територія

за КОАТУУ

2610400000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

28.22

Середня кількість працівників

125

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

м.Калуш вул. Б.Хмельницького, 79

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

1740

1608

0

первісна вартість

1011

6907

7095

0

знос

1012

5167

5487

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0/p>

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

1740

1608

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

8713

8033

0

Виробничі запаси

1101

2129

1916

0

Незавершене виробництво

1102

400

588

0

Готова продукція

1103

6172

5502

0

Товари

1104

12

27

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

856

1716

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

211

258

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

138

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1223

998

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

0

0

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

12881

12613

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

0

0

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

14

14

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

4

4

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

12497

12222

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

12515

12240

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

165

45

0

за розрахунками з бюджетом

1620

48

145

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

56

26

0

за розрахунками з оплати праці

1630

97

96

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

61

0

Усього за розділом IІІ

1695

366

373

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

12881

12613

0

 

Примітки

Складений за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi

Керівник

А.В.Хмарник

Головний бухгалтер

Л.В.Бербець


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН"

за ЄДРПОУ

01267876

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

9716

12347

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 6663 )

( 8552 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


3053


3795

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

91

547

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1629 )

( 1468 )

Витрати на збут

2150

( 224 )

( 655 )

Інші операційні витрати

2180

( 1566 )

( 1290 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


929

 збиток

2195

( 275 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


929

 збиток

2295

( 275 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

195

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


734

 збиток

2355

( 275 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450