Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Повідомлення

про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин»,
адреса: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79,
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.
Збори відбудуться « 01 » квітня 2014 року о 14 годині в актовому залі адміністративного корпусу товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в зборах – 26.03.2014 року.

Перелік питань що виносяться на голосування

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2013 рік.
4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік
7. Попереднє схвалення та затвердження значних правочинів.
8. Вибори наглядової ради, Генерального директора, ревізійної комісії.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення зборів та до проведення зборів в перший, третій робочий день тижня з 14-00 до 16-00 год., в кабінеті головного бухгалтера. Відповідальний – головний бухгалтер Бербець Л.В. Довідки за телефоном (03472)2-31-86, 6-23-00, 2-30-73.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

 

Найменування показника          

період

 

звітний

попередній

Усього активів                             

12613

12933

Основні засоби                              

1608

1740

Довгострокові фінансові інвестиції         

-

-

Запаси

8034

8713

Сумарна дебіторська заборгованість         

1973

1257

Грошові кошти та їх еквіваленти            

998

2691

Нерозподілений прибуток                    

8579

8854

Власний капітал                            

12240

12515

Статутний капітал                          

14

14

Довгострокові зобов'язання                 

-

-

Поточні зобов'язання                       

373

418

Чистий прибуток (збиток)                    

-275

734

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

57817

57817

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                              

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду              

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                     

125

129