Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Примітки до фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


ЗМІСТ Примітка 1. «Загальна інформація про ПАТ «Калуський завод будівельних машин» 3 Примітка 1.1 «Загальна інформація про Товариство» 3 Примітка 1.2 «Основи підготовки фінансової звітності» 3 Примітка 1.2.1 «Загальна інформація щодо підготовки фінансової звітності, звіт про відповідність МСФЗ» 3 Примітка 1.2.2 «Основи облікової політики та складання звітності» 4 Примітка 1.2.2.1 «Консолідована фінансова звітність» 6 Примітка 1.2.2.2 «Первісне визнання фінансових інструментів» 6 Примітка 1.2.2.3 «Торгові цінні папери» 6 Примітка 1.2.2.4 «Цінні папери у портфелі Товариства на продаж» 6 Примітка 1.2.2.5 «Цінні папери в портфелі Товариства до погашення» 6 Примітка 1.2.2.6 «Похідні фінансові інструменти» 6 Примітка 1.2.2.7 «Інвестиційна нерухомість» 6 Примітка 1.2.2.8 «Основні засоби» 6 Примітка 1.2.2.9 «Незавершені капітальні інвестиції » 7 Примітка 1.2.2.10 «Нематеріальні активи» 7 Примітка 1.2.2.11 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття» 8 Примітка 1.2.2.12 «Припинена діяльність» 8 Примітка 1.2.2.13 «Податок на прибуток» 8 Примітка 1.2.2.14 «Власні акції , викуплені у акціонерів» 8 Примітка 1.2.2.15 «Зобов’язання і резерви» 8 Примітка 1.2.2.16 «Капітал та виплата дивідендів» 8 Примітка 1.2.2.17 «Доходи та витрати» 9 Примітка 1.2.2.18 «Іноземна валюта» 9 Примітка 1.2.2.19 «Взаємозалік статей активів і зобов’язань» 9 Примітка 1.2.2.20 «Орендовані активи» 10 Примітка 1.2.2.21 «Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок» 10 Примітка 1.2.2.22 «Винагороди персоналу» 10 Примітка 1.2.2.23 «Важливі управлінські судження у застосуванні облікової політики та оцінки невизначеності» 10 Примітка 2. «Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність» 10 Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст , в якому слід читати стандарти. 11 Примітка 4. «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». 11 Примітка 5. «Нематеріальні активи (р. 010-012 Баланс)» 16 Примітка 6 . «Основні засоби (р. 030-032 Баланс)» 17 Примітка 7 . «Незавершені капітальні інвестиції (р. 020 Баланс)»………………………....17Ошибка! Закладка не определена. Примітка 8. «Запаси (р. 100-140 Баланс)» 17 Примітка 9. «Грошові кошти Товариства (р. 230-240 Баланс)» 17 Примітка 10. «Дебіторська заборгованість (р. 160-210 Баланс)» 19 Примітка 11. «Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги, ряд 530 звіту про фінансовий стан, (балансу)» 19 Примітка 12. «Інші зобов’язання (р. 470-610 Баланс)» 20 Примітка 13. «Статутний капітал (р. 300 Баланс)» 20 Примітка 14. «Інший додатковий капітал (р. 330 Баланс)» 20 Примітка 15. «Доходи та витрати Товариства (р. 060,090,110-160 Звіту про фінансові результати)» 20 Примітка 16. «Податок на прибуток(р. 180,185 Звіту про фінансові результати)» 20 Примітка 17. «Операції з пов’язаними особами» 21 Примітка 18. «Собівартість, адміністративні витрати Товариства та витрати на збут(р. 040, 070, 080 Звіту про фінансові результати)» 21 Примітка 19. «Потенційні зобов’язання Товариства» 21 Примітка 20. «Ризики» 21 Примітка 21. «Політика та процеси управління капіталом» 21 Примітка 1. «Загальна інформація про ПАТ «Калуський завод будівельних машин» Примітка 1.1 «Загальна інформація про Товариство» Публічне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин» розташоване за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Б.Хмельницького, буд.79 Товариство створене шляхом реорганізації державного підприємства “Калуський завод будівельних машин” у відкрите акціонерне товариство відповідно до рішення Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" за №476 від 15 червня 1993року. Статут товариства зареєстровано 21 березня 1994 р. Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та згідно рішення загальних зборів акціонерів від 30.03.2011р. (Протокол №1) перейменовано Відкрите Акціонерне Товариство “Калуський завод будівельних машин” у Публічне акціонерне товариство “Калуський завод будівельних машин”. Ці зміни до статуту зареєстровані 26.09.2011р. державним реєстратором Виконавчого комітету Калуської міської ради за № 1 120 105 0010000156. Основними видами діяльності Товариства є: - виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування; - виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; - оброблення металів та нанесення покриття на метали; - механічне оброблення металевих виробів; - неспеціалізована оптова торгівля; - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Органами управління Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом є: - Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада; - Дирекція; - Ревізійна комісія. Примітка 1.2 «Основи підготовки фінансової звітності» Примітка 1.2.1 «Загальна інформація щодо підготовки фінансової звітності, звіт про відповідність МСФЗ» Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі облікових політик та облікових оцінок відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в діючій редакції затвердженій Радою з Міжнародних стандартами фінансової звітності (Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2012 року. За всі звітні періоди, закінчуючи роком, який завершився на 31 грудня 2011 р., Товариство подавало фінансову звітність у відповідності з національними загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (національні П(с)БО). Дана фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2012 р., є першою фінансовою звітністю Товариства, підготовленої відповідно до МСФЗ. Дана фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю.Фінансова звітність представлена в тисячах гривень, а всі суми округлені до цілих тисяч. Звіти представленні по формі затвердженій національними П(с)БО у відповідності до ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Публічне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин» повинне застосовувати МСФЗ, які є чинними для періодів, що закінчуються 31 грудня 2012 року. Дата звітності – 31 грудня 2012 року за період, що почався 01 січня і закінчився 31 грудня 2012 року. Для досягнення порівняльності інформації при переході на МСФЗ проведено також трансформацію за рік, що почався 01.01.2011р. і закінчився 31.12.2011р. Фінансова звітність буде затверджена Загальними зборами акціонерів 17.04.2013р. Огляд стандартів, поправок та інтерпретацій МСФЗ, які випущені але ще не чинні, і тих які не були прийняті раніше Товариством представлено у Примітці 3. Примітка 1.2.2 «Основи облікової політики та складання звітності» Основні принципи бухгалтерського обліку та звітності Товариства базуються на Законах України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податковому кодексі України, національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, МСФЗ та інших. Товариство здійснює бухгалтерський облік в національній валюті. Операції відображаються в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, незалежно від дати руху коштів за ними. Облікова політика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах бухгалтерського обліку: - повне висвітлення - превалювання сутності над формою - автономність - обачність - безперервність - нарахування та відповідність доходів і витрат - послідовність - історична (фактична) собівартість. Облікова політика Товариства враховує такі методи оцінки активів та зобов’язань: - активи і зобов’язання мають бути оцінені та відображені в обліку таким чином, щоб не переносити існуючі фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому становищу, на наступні звітні періоди. Методи оцінки активів та зобов’язань, окремих статей звітності здійснюються у відповідності до вимог МСФЗ. В основу облікової політики Товариства, на підставі якої складалась річна фінансова звітність, покладено наступні оцінки окремих статей активів та зобов’язань: - активи і зобов’язання обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною собівартістю або справедливою вартістю). - при обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов'язання. - при обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів на час складання звітності, а зобов’язання – за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час. - приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки. Визнання та оцінка активів в Товаристві Основні засоби – матеріальні цінності, вартість яких перевищує 2500 грн. і термін використання більше одного року, обліковуються за первісною вартістю придбання, яка складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням. Під час експлуатації основні засоби оцінюються за собівартістю. Собівартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісноочікувані від використання цього об'єкта. Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю, яка складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням. Під час експлуатації нематеріальні активи оцінюються за собівартістю або переоціненою вартістю. Інші необоротні матеріальні активи - матеріальні цінності, вартість яких становить до 2500 грн. і термін використання більше одного року, обліковуються за первісною вартістю , яка складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням. Фінансові інструменти відображаються в обліку за фактичною собівартістю детальніше див. Примітку 1.2.2.2. Цінні папери в портфелі Товариства на продаж - акції та інші цінні папери, які утримуються протягом невизначеного строку, з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за розрахунковою справедливою вартістю. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів не створено. Інші активи Товариства обліковуються за первісною вартістю в національній, валютах. Запаси матеріальних цінностей - господарські матеріали і малоцінні та швидкозношувані предмети (запаси) оприбутковуються за фактичними цінами придбання – первісною вартістю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та інші обов’язкові платежі (крім тих, що згодом відшкодовуються Товариству). Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами Товариства, визнається їх собівартість. Протягом 2012 року малоцінними та швидкозношуваними предметами визнавались матеріальні цінності з терміном використання до 1 року. Запаси - активи, які: - утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної господарської діяльності; - перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; - утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством/установою. Згідно наказу про облікову політику запаси Товариством обліковуються за вартістю придбання, виготовлення, окрім товарів в торгівлі, які обліковуються за чистою вартістю реалізації. Грошові кошти та їх еквіваленти – гроші в касі та на рахунках в Банках, а також еквіваленти грошових коштів, які є короткостроковими високоліквідними інвестиціями, що вільно конвертуються і яким притаманний незначний ризик зміни їх вартості. Кошти обліковуються за первісною вартістю згідно договорами в національній валюті. Нарахування витрат здійснюється в тому періоді, до якого вони належать. Доходи і витрати обліковуються у періоді, до якого вони належать. Доходи - це збільшення економічних вигід, які відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх виникнення незалежно від дати надходження. Облік здійснюється в валюті України. Облік доходів здійснюється на підставі заключених договорів та цін на продукцію встановлених Товариством. Витрати - це зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками). Відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх виникнення незалежно від дати сплати грошових коштів. Облік витрат, що були понесені в зв’язку з виготовленням продукції, виконанням робіт, наданням послуг відображаються в момент визнання доходів від реалізації такої продукції, товарів, робіт, послуг. Примітка 1.2.2.1 «Консолідована фінансова звітність» Товариство не складає консолідовану фінансову звітність. Примітка 1.2.2.2 «Первісне визнання фінансових інструментів» Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов’язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний інструмент, і витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям фінансових інструментів. Первісне визнання фінансових інструментів здійснюється з використанням наступних оцінок окремих статей активів та зобов’язань: - Активи і зобов’язання обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною собівартістю або справедливою вартістю). - При обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов'язання. - При обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів у поточний час, а зобов’язання – за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час. - Приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки. Протягом 2012 року фінансових інструментів на балансі не було. Примітка 1.2.2.3 «Торгові цінні папери» Протягом звітного та попереднього років в Товаристві відсутні цінні папери в торговому Портфелі . Примітка 1.2.2.4 «Цінні папери у портфелі Товариства на продаж» В портфелі Товариства цінні папери на продаж відсутні. Примітка 1.2.2.5 «Цінні папери в портфелі Товариства до погашення» В портфелі Товариства цінних паперів до погашення не має. Примітка 1.2.2.6 «Похідні фінансові інструменти» Товариство не здійснювало операції з похідними фінансовими інструментами. Примітка 1.2.2.7 «Інвестиційна нерухомість» Станом на 31.12.2012 року Товариство не володіє інвестиційною нерухомістю. Примітка 1.2.2.8 «Основні засоби» Основними засобами вважаються активи, які Товариства придбає з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких перевищує 2500грн. Придбані основні засоби обліковуються за первісною вартістю з врахуванням реальної суми переоцінки основних засобів до ринкових цін. Одиницею обліку основних засобів рахується окремий об’єкт. Для нарахування амортизації основних засобів використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Амортизація нараховується у відповідності до груп основних засобів і терміну корисного використання за кожним об’єктом основних засобів до досягнення балансової вартості об’єкта нульового значення. При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість ОЗ прирівнюється до нуля. Матеріальні активи з терміном корисного використання понад один рік вартістю до 2500 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА). Амортизація МНМА нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості. Амортизація МНМА здійснюється шляхом нарахування 100% зносу в момент введення в експлуатацію. Матеріальні активи з очікуваним терміном використання до 1 року вважаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП), які не амортизуються, їх вартість відноситься на операційні витрати Товариства. Протягом звітного року Товариство не змінювало норми амортизації, терміни корисного використання. Під час переходу Товариства на МСФЗ прийнято рішення про те, що переоцінку основних засобів не проводити за недоцільністю, та обліковувати за залишковою вартістю. Примітка 1.2.2.9 «Незавершені капітальні інвестиції » П. 54 МСБО 1 визначено мінімальний перелік статей що вказуються у звіті про фінансовий стан. П. 55 та 57 МСБО 1 надано можливість додатково розкривати статті коли таке розкриття є доречним для розуміння фінансового стану суб’єкта господарювання. Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством.. Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи - капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося. Протягом звітного та попереднього років в Товаристві незавершених капітальних інвестицій не було. Примітка 1.2.2.10 «Нематеріальні активи» Визнання й оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”. Нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю. Формування первісної вартості НА залежить від способу надходження. Строк корисного використання нематеріальних активів визначається Товариством самостійно, при визнанні НА активом, але не більше 120 місяців. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання. Основними показниками, які враховуються при нарахуванні амортизації НА є: - термін корисного використання об’єкта НА , - ліквідаційна вартість об’єкта НА - метод амортизації. Примітка 1.2.2.11 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття» У 2012 році Товариство не здійснювало переведення основних засобів до активів групи вибуття. Примітка 1.2.2.12 «Припинена діяльність» Товариство не здійснювало припинення діяльності. Примітка 1.2.2.13 «Податок на прибуток» Згідно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток товариства здійснюється на загальних підставах. Відповідно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмірах: з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року – 21 %; Визнання витрат (доходів), активів та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток здійснювалося Товариством відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 ,,Податок на прибуток’’. Примітка 1.2.2.14 «Власні акції, викуплені у акціонерів» Порядок придбання та викупу Товариством власних акцій встановлюється відповідно до чинного законодавства та врегульовується Статутом. Товариство має право викуповувати у акціонерів оплачені ними власні акції за рахунок сум, що перевищують статутний капітал Товариства, для наступного їх перепродажу. Такі акції повинні бути реалізовані у строк до одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій. Викуп та реалізація акцій Товариства здійснювалися відповідно до чинного законодавства України. Облік викуплених акцій здійснюється на балансовому рахунку 451. Протягом звітного року викуп акцій у акціонерів Товариство не здійснювало. Станом на 31 грудня 2012 року викуплених та нереалізованих акцій не має. Примітка 1.2.2.15 «Зобов’язання і резерви» Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Резерви це частина зобов’язань з невизначеною сумою, або часом погашення на дату балансу. Примітка 1.2.2.16 «Капітал та виплата дивідендів» Статутний капітал являє собою номінальну вартість емітованих акцій. Емісійний дохід включає в себе будь-які премії, отримані від випуску акцій. Будь-які транзакційні витрати, пов'язані з емісією акцій, віднімаються з емісійного доходу за вирахуванням пільг з податку на прибуток. Інші складові капіталу включать в себе наступні компоненти: Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства і Статуту за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. Інший додатковий капітал – суми, що виникли в наслідок дооцінки необоротних активів. Нерозподілений прибуток включає в себе весь нерозподілений прибуток поточного та попередніх періоді. Примітка 1.2.2.17 «Доходи та витрати» Доходи і витрати визнаються Товариством за таких умов: а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями Товариства; б) фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений. Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства України. Визнання доходів Товариством здійснюється за методом нарахування. Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги, реалізації продукції.. У результаті операційної діяльності в Товариства виникають такі доходи і витрати: - доходи від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. - процентні доходи і витрати; - дохід у вигляді дивідендів; - доходи від повернення раніше списаних активів; - інші операційні доходи і витрати; - загальні адміністративні витрати; - витрати на формування спеціальних резервів Товариства; - податок на прибуток. Визнані Товариством доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою Товариством обліковою політикою. Доходи і витрати Товариства відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класів 7, 9. Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком за квартал та в кінці звітного періоду (кварталу) закриваються на рахунок 44 " Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. Примітка 1.2.2.18 «Іноземна валюта» Облік операцій в іноземній валюті здійснюється на кожну дату балансу: а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу; б) немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату здійснення операції; в) немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості. г) Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції та на дату балансу. Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат). Примітка 1.2.2.19 «Взаємозалік статей активів і зобов’язань» Процедури бухгалтерського обліку включають можливість здійснення взаємозаліку (в випадках, передбачених чинним законодавством) активів та зобов’язань, або доходів та витрат як у бухгалтерських записах, так і у фінансовій звітності, а саме: кредиторської та дебіторської заборгованості різних юридичних та фізичних осіб. Товариством в 2012 році не проводились взаємозаліки дебіторської та кредиторської заборгованостей. Примітка 1.2.2.20 «Орендовані активи» Орендовані необоротні активи-це активи у вигляді основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані Товариством на підставі договорів оренди (лізингу) . Протягом 2012 року Товариство активи не орендувало. Примітка 1.2.2.21 «Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок» Облікова Політика Товариства затверджена 23 січня 2012 року №12а. Протягом 2012 року Товариство не вносило змін до облікової політики та не здійснювала корегування суттєвих помилок, у зв’язку з їх відсутністю. Примітка 1.2.2.22 «Винагороди персоналу» Всі винагороди персоналу в Товаристві є короткостроковими винагородами (включаючи відпустку) оцінюються як поточні зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та оцінюються за недисконтованими сумами, які Товариство планує виплатити в результаті невикористаних прав. Примітка 1.2.2.23 «Важливі управлінські судження у застосуванні облікової політики та оцінки невизначеності» При підготовці фінансової звітності керівництво вживає ряд суджень, оцінок та припущень щодо визнання та оцінки активів, зобов'язань, доходів і витрат. Важливі управлінські судження. Наступні судження є важливими управлінськими судженнями у застосуванні облікової політики Товариства, що мають найбільший вплив на фінансову звітність. Визнання відстрочених податкових активів. Міра, в якій відстрочені податкові активи можуть бути визнані, базується на оцінці ймовірності майбутнього оподаткованого прибутку Товариства, щодо якого відстрочені податкові активи можуть бути визнані. Крім того, також потрібно судження в оцінці впливу будь-яких правових або економічних обмеженнях та невизначеності в різних податкових аспектах. Примітка 2. «Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність» Протягом 2012 року тривало уповільнення зростання світової економіки, викликане насамперед низькими результатами політики стимулювання економічної активності розвиненими країнами світу. Тривало зменшення інфляційного тиску. За даними Державної служби статистики України рівень інфляції за 2012 рік склав 99,8%. Неефективною залишається галузева структура промислового виробництва. Більш як 2/3 загального обсягу промислової продукції припадає на галузі, що виробляють сировину, матеріали та енергетичні ресурси. Частка продукції соціальної орієнтації знаходиться на рівні 1/5 загального обсягу промислового виробництва і має спадаючий тренд. Галузь машинобудування хоча і додала в темпах розвитку, але її частка в структурі промисловості (12,9% у 2006 р.) майже у 2-3 рази нижча за рівень, що мають розвинені країни. Вкрай загострилася проблема технологічного стану промислового виробництва. Досвід розвинених країн показав, що досягнення високого рівня споживання і якості життя можливо лише на засадах нової постіндустріальної цивілізації, найсуттєвішими ознаками якої є інноваційний розвиток. Проте технологічна структура промисловості України не відповідає вимогам часу, тому просте її відтворення не зможе забезпечити Україні довгострокового економічного зростання і підвищення конкурентоспроможності виробництва. Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст , в якому слід читати стандарти. Публічне акціонерне товариство “Калуський завод будівельних машин” повинне застосовувати МСФЗ, які є чинними для періодів, що закінчуються 31 грудня 2012 р. Тому датою переходу на МСФЗ є 01 січня 2012 року. На дату затвердження цієї фінансової звітності, Радою МСБО були визначені нові стандарти, поправки та інтерпретації до існуючих стандартів, які не набули чинності і не були прийняті Товаристтвом достроково. Керівництво передбачає, що всі відповідні поправки будуть внесені до облікової політики Товариства за перший період, що починається після дати набрання чинності поправки. Інформація щодо нових стандартів, змін та інтерпретацій, які, як передбачається, мають відношення до фінансової звітності Товариства, представлена нижче. Деякі інші нові стандарти та інтерпретації були випущені, але це не буде мати істотного впливу на фінансову звітність Товариства. МСФЗ 9 Фінансові інструменти (МСФЗ 9) Рада МСБО має на меті замінити МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» в повному обсязі. МСФЗ 9 видається в кілька етапів. На сьогоднішній день розділи, присвячені визнанню, класифікації, вимірюванню та припиненню визнання фінансових активів та зобов'язань, були видані. Ці глави наберуть чинності для періодів, що починаються з 1 січня 2015 року. Подальші розділи, присвячені методології знецінення та обліку хеджування перебувають у стадії розробки. Керівництво Товариства ще не може належно оцінити вплив нового стандарту на консолідовану фінансову звітність Товариства. Тим не менш, вони не очікують прийняття МСФЗ 9, доки всі її глави не будуть опубліковані, і вони зможуть всебічно оцінити вплив усіх змін. Стандарти по Консолідації Пакет стандартів по Консолідації набирає чинності для періодів з початку або після 1 січня 2013 року. Інформація щодо нових стандартів представлена нижче. Керівництву Товариства ще належить оцінити вплив нових і переглянутих стандартів на консолідовану фінансову звітність Товариства. МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність (МСФЗ 10) МСФЗ 10 замінює МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти» (МСБО 27) та ПКТ 12 «Консолідація – суб’єкти господарювання спеціального призначення». Було переглянуто визначення контролю разом з супроводжуючим керівництвом для визначення частки в дочірній компанії. Тим не менш вимоги та механізми консолідації та обліку будь-яких неконтрольованих відсотків і зміни в управлінні залишилися незмінними. МСФЗ 11 Спільна діяльність (МСФЗ 11) МСФЗ 11 замінює МСБО 31 «Участь у спільних підприємствах» (МСБО 31). Це вирівнює облік прав та обов'язків інвесторів в рамках спільної угоди. Крім того, пункт МСБО 31 про використання пропорційної консолідації для спільних підприємств було скасовано. МСФЗ 11 вимагає тепер використання методу участі, який в даний час використовується для інвестицій в асоційовані Примітка 4. «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Дата переходу на МСФЗ – 1 січня 2012 року. Товариство вперше застосувало Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) при підготовці фінансової звітності. Вплив на відображення власного капіталу, загального сукупного доходу і руху грошових коштів, представлено в цьому розділі, внаслідок переходу на МСФЗ, що пояснюється в примітках та супроводжуючих таблицях . Звільнення під час першого застосування МСФЗ Під час першого застосування, МСФЗ 1 дозволяє певні звільнення від повного ретроспективного застосування МСФЗ. Товариство скористалося певними винятками і деякими додатковими звільненнями, які зазначені нижче. Обов’язкові винятки прийняті Товариством: Товариство вирішило використовувати залишкову вартість основних засобів і нематеріальних активів як справедливу вартість а дату переходу на МСФЗ. Товариство використовувала систему оцінки згідно МСФЗ, які відповідають тим, які застосовувалися згідно стандартів ПСБО (з поправкою на відмінності облікової політики), якщо існують об'єктивні свідчення, що ця оцінка була помилковою. Відповідно до частини п'ятої статті 121 Закону, яка набрала чинності з 01.01.2012 р., фінансова звітність складена за міжнародними стандартами, подаються у порядку, визначеному цим Законом. Порядок подання фінансової звітності затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419. Співставлення капіталу Товариства на такі дати: 01 січня 2011, 01 січня 2012, 31. грудня 2012 року наведено в таблицях 1, 2. (дата переходу на МСФЗ – 01 січня 2012 року) Співставлення доходів і витрат Товариства за 2011, 2012 року наведено в таблиці 3. При трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ і МСБО: 1) зі складу іншої дебіторської заборгованості звіту про фінансовий стан (балансу) вилучено податкові зобов’язання по податку на додану вартість, які Товариство зобов’язане сплачувати з авансів отриманих від покупців з одночасним зменшенням на такі суми зобов’язань за авансами отриманими. Так в 2011 році одночасно вилучено з активів і зобов’язань податкових зобов’язань по ПДВ на суми отриманих від покупців авансів – 87 тис.грн., в 2012 році на 52 тис.грн. 2) Перекласифіковано власний капітал, зі складу статті інший додатковий капітал, на суму дооцінки ОЗ, та перенесено до статті «Нерозподілений прибуток, непокриті збитки» 3 643 тис.грн. Таблиця 1 Баланс (звіт про фінансовий стан) 2010 2011 2012 Актив Код рядка П(с)БО МСФЗ Різниця П(с)БО МСФЗ Різниця П(с)БО МСФЗ Різниця 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість 010 43 43 0 59 59 0 50 50 0 первісна вартість 011 43 43 0 59 59 0 50 50 0 накопичена амортизація 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Основні засоби: залишкова вартість 030 1883 1883 0 1637 1637 0 1740 1740 0 первісна вартість 031 6486 6486 0 6509 6509 0 6907 6907 0 знос 032 (4603) (4603) 0 (4872) (4872) 0 (5167) (5167) 0 Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 первісна вартість 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 накопичена амортизація 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 інші фінансові інвестиції 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Відстрочені податкові активи 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші необоротні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Усього за розділом I 080 1926 1926 0 1696 1696 0 1790 1790 0 II. Оборотні активи Виробничі запаси 100 1542 1542 0 2620 2620 0 2079 2079 0 Поточні біологічні активи 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Незавершене виробництво 120 69 69 0 388 388 0 400 400 0 Готова продукція 130 3266 3266 0 2566 2566 0 6172 6172 0 Товари 140 26 26 0 19 19 0 12 12 0 Векселі одержані 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 1563 1563 0 2728 2728 0 856 856 0 первісна вартість 161 1563 1563 0 2728 2728 0 856 856 0 резерв сумнівних боргів 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 81 81 0 0 0 0 211 211 0 за виданими авансами 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 з нарахованих доходів 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 89 89 0 219 132 -87 190 138 -52 Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 2288 2288 0 2582 2582 0 1223 1223 0 у тому числі в касі 231 0 0 0 0 0 0 1 1 0 в іноземній валюті 240 312 312 0 109 109 0 0 0 0 Інші оборотні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Усього за розділом II 260 9236 9236 9236 11231 11144 -87 11143 11091 -52 III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 0 0 0 0 0 0 Баланс 280 11162 11162 11162 12927 12840 -87 12933 12881 -52 Таблиця 2 Баланс (звіт про фінансовий стан) 2010 2011 2012 Пасив Код рядка П(с)БО МСФЗ Різниця П(с)БО МСФЗ Різниця П(с)БО МСФЗ Різниця 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Власний капітал Статутний капітал 300 14 14 0 14 14 0 14 14 0 Пайовий капітал 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Додатковий вкладений капітал 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інший додатковий капітал 330 3643 0 -3643 3643 0 -3643 3643 0 -3643 Резервний капітал 340 4 4 0 4 4 0 4 4 0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 7438 11081 3643 8120 11763 3643 8854 12497 3643 Неоплачений капітал 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучений капітал 370 -12 -12 0 0 0 0 0 0 0 Усього за розділом I 380 11087 11087 0 11781 11781 0 12515 12515 0 II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші забезпечення 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Цільове фінансування2 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Усього за розділом II 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Усього за розділом III 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Поточні зобов'язання 0 0 0 0 0 0 Короткострокові кредити банків 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Векселі видані 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 34 34 0 406 406 0 165 165 0 Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів 540 0 0 0 109 22 -87 52 0 -52 з бюджетом 550 0 0 0 466 466 0 48 48 0 з позабюджетних платежів 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зі страхування 570 0 0 0 49 49 0 56 56 0 з оплати праці 580 41 41 0 116 116 0 97 97 0 з учасниками 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші поточні зобов'язання 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Усього за розділом IV 620 75 75 0 1146 1059 -87 418 366 -52 V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Баланс 640 11162 11162 0 12927 12840 -87 12933 12881 -52 Таблиця 3 2011 2012 Стаття Код рядка П(с)БО МСФЗ відхи-лення П(с)БО МСФЗ відхи-лення 1 2 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 17 651 17 651 0 13 871 13 871 0 Податок на додану вартість 015 -2 816 -2 816 0 -1 524 -1 524 0 Акцизний збір 020 0 0 0 0 0 0 025 Інші вирахування з доходу 030 0 0 0 0 0 0 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 14 835 14 835 0 12 347 12 347 0 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 -12 060 -12 060 0 -8 552 -8 552 0 Валовий: прибуток 050 2 775 2 775 0 3 795 3 795 0 збиток 055 0 0 0 0 0 0 Інші операційні доходи 060 186 186 0 547 547 0 Адміністративні витрати 070 -1 220 -1 220 0 1468 1468 0 Витрати на збут 080 -334 -334 0 655 655 0 Інші операційні витрати 090 -481 -481 0 1290 1290 0 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 926 926 0 929 929 0 збиток 105 0 0 0 0 0 0 Доход від участі в капіталі 110 0 0 0 0 0 0 Інші фінансові доходи 120 0 0 0 0 0 0 Інші доходи1 130 0 0 0 0 0 0 Фінансові витрати 140 0 0 0 0 0 0 Втрати від участі в капіталі 150 0 0 0 0 0 0 Інші витрати 160 0 0 0 0 0 0 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 926 926 0 929 929 0 збиток 175 0 0 0 0 0 0 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 232 232 0 195 195 0 Дохід від податку на прибуток 185 0 0 0 0 0 0 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 694 694 0 734 734 0 збиток 195 0 0 0 0 0 0 Надзвичайні: доходи 200 0 0 0 0 0 0 витрати 205 0 0 0 0 0 0 Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0 0 0 0 0 Чистий: прибуток 220 694 694 0 734 734 0 збиток 225 0 0 0 0 0 0 Примітка 5. «Нематеріальні активи (р. 010-012 Баланс)» В складі нематеріальних активів (НА) обліковувались об’єкти, які за результатами аудиторської перевірки виявились неправильно класифікованими та перенесені до складу інших необоротних матеріальних активів (ІНМА). Примітка 6 . «Основні засоби (р. 030-032 Баланс)» Усі аспекти облікової політики Основних засобів описано в Примітці 1.2 Відомості щодо руху основних засобів в 2011, 2012 роках наведено в таблиці 5. В 2011, 2012 роках в Товаристві не було активів класифікованих Товариством як активи призначені для продажу: В поточному періоді Товариство не проводило переоцінок основних засобів і перерахунку корисності об’єктів. На балансі Товариства знаходяться лише основні засоби вартість яких повністю амортизується (Таблиця 4). Таблиця 4 2011 2012 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 6509 6907 В ряд. 030, 031, 032 звіту про фінансовий стан (балансу) - відображено інформацію відносно основних засобів виробничого характеру. Переоцінка вартості основних засобів Товариством в зв’язку з переходом МСФЗ не проводилася за недоцільністю. Основні засоби обліковуються за амортизованою вартістю. Примітка 7 . «Незавершені капітальні інвестиції (р. 020 Баланс)» Капітальні інвестиції здійснені в 2011, 2012 роках наведено в таблиці 6. Таблиця 6 Капітальні інвестиції 2011 2012 За рік На кінець року За рік На кінець року Капітальне будівництво 0 0 372 0 Придбання (виготовлення) основних засобів 23 0 26 0 Разом 23 0 398 0 Примітка 8. «Запаси (р. 100-140 Баланс)» В рядках 100-140 Звіту про фінансовий стан (Баланс) обліковуються запаси Товариства, класифікація залишків станом на 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 року наведено в таблиці 7. Запаси призначені для використання у виробничому процесі , та для надання послуг у господарській діяльності Товариства. Таблиця 7 Найменування показника на 31.12.2010р. на 31.12.2011р. на 31.12.2012р. 1 2 3 4 Сировина і матеріали 1 538 2 594 2 066 Паливо 3 25 10 Запасні частини - - 3 Малоцінні та швидкозношувані предмети 43 59 50 Незавершене виробництво 69 388 400 Готова продукція 3 266 2 566 6 172 Товари 26 19 12 Разом 4 945 5 651 8 713 Залежалих запасів в Товаристві протягом 2010 - 2012р.р. не виявлено. Примітка 9. «Грошові кошти Товариства (р. 230-240 Баланс)» Грошові кошти Товариства складаються з грошових коштів на поточних рахунках та в касі Товариства. В рядку 230 Звіту про фінансовий стан (Баланс) на кінець звітного періоду відображено кошти в національній валюті в сумі 1223 тис.грн. Іншими коштами Товариство не володіє. Таблиця 5 Групи основних засобів Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахована амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна (переоцінена) вартість знос первісної (переоціненої) вартості зносу первісна (переоцінена) вартість знос первісної (переоціненої) вартості зносу первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2011 Будинки, споруди та передавальні пристрої 1449 1220 0 0 0 0 0 44 0 0 0 1449 1264 0 0 0 0 Машини та обладнання 3757 2432 23 0 0 0 0 153 0 0 0 3780 2585 0 0 0 0 Транспортні засоби 1103 796 0 0 0 0 0 68 0 0 0 1103 864 0 0 0 0 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 23 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23 13 0 0 0 0 Інші основні засоби 154 143 0 0 0 0 0 3 0 0 0 154 146 0 0 0 0 Разом 6486 4603 23 0 0 0 0 269 0 0 0 6905 4872 0 0 0 0 2012 Будинки, споруди та передавальні пристрої 1449 1264 372 0 0 0 0 98 0 0 0 1855 1396 0 0 0 0 Машини та обладнання 3780 2585 26 0 0 0 0 133 0 0 0 3709 2621 0 0 0 0 Транспортні засоби 1103 864 0 0 0 0 0 62 0 0 0 1166 989 0 0 0 0 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 23 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 13 0 0 0 0 Інші основні засоби 154 146 0 0 0 0 0 1 0 0 0 155 148 0 0 0 0 Разом 6509 4872 398 0 0 0 0 295 0 0 0 6907 5167 0 0 0 0 Примітка 10. «Дебіторська заборгованість (р. 160-210 Баланс)» Основні принципи обліку дебіторської заборгованості наведені в примітці 1.2. Класифікація дебіторської заборгованості за видами і термінами непогашення станом на 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 року наведено в таблиці 8. Таблиця 8 Найменування показника Всього на кінець року в т. ч. за строками непогашення до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців інша 1 2 3 4 5 6 на 31.12.2010 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1563 780 783 0 0 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 81 81 0 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 89 89 0 0 0 на 31.12.2011 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2728 1448 1280 0 0 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 0 0 0 0 0 Дебіторська заборгованість за отриманими авансами 0 0 0 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 132 96 36 0 0 на 31.12.2012 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 856 156 700 0 0 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 211 211 0 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 158 158 0 0 0 На дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги не нараховано резерв сумнівних боргів. Примітка 11. «Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги, ряд 530 звіту про фінансовий стан, (балансу)» Таблиця 9 Рядок Найменування статті 2010 2011 2012 1 Кредиторська заборгованість 34 406 165 Кредиторська заборгованість відображена у рядку 530 Ф1”Баланс” на кінець звітного періоду носить поточний характер і не вважається простроченою. Примітка 12. «Інші зобов’язання (р. 470-610 Баланс)» Таблиця 10 Рядок Найменування статті 2010 2011 2012 1 Зобов’язання по авансах 0 109 52 2 Зобов’язання по розрахунках з бюджетом 0 466 48 3 Зобов’язання по розрахунках за страхуванням 0 49 56 4 Зобов’язання перед працівниками 41 116 97 Примітка 13. «Статутний капітал (р. 300 Баланс)» Таблиця 11 ря- док Найменування статті Прості акції Привілейовані акції Всього кількість Сума, тис.грн. кількість Сума, тис.грн. кількість Сума, тис.грн. 1 Статутний фонд на початок звітного періоду 57 817 14 ,5 0 0 57 817 14 ,5 2. Статутний фонд на кінець звітного періоду 57 817 14,5 0 0 57 817 14,5 За звітний період руху коштів по статутному капіталу не було. Примітка 14. «Інший додатковий капітал (р. 330 Баланс)» У складі іншого додаткового капіталу обліковуються суми попередніх дооцінок необоротних активів Товариства. Примітка 15. «Доходи та витрати Товариства (р. 060,090,110-160 Звіту про фінансові результати)» Розшифровка інших доходів і витрат отриманих Товариством в 2012 році наведена в таблиці 12. Таблиця 12 Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 1 2 3 4 Інші операційні доходи і витрати 490 547 1290 Примітка 16. «Податок на прибуток(р. 180,185 Звіту про фінансові результати)» Згідно з чинним законодавством, діяльність Товариства оподатковується на загальних підставах . Відповідно до податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмірах: з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року – 21 %. Визнання витрат (доходів), активів та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток здійснюється Товариством відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». За 2012 рік у звіті про фінансові результати відображено податок на прибуток в сумі 195 тис. грн. Примітка 17. «Операції з пов’язаними особами» Операцій з власниками в 2012 році у Товариства не було. Товариство не здійснює спеціальних виплат управлінському персоналу. Всі виплати працівникам обумовлені колективним договором. Відносин у Товариства з пов’язаними сторонами не було. Примітка 18. «Собівартість, адміністративні витрати Товариства та витрати на збут(р. 040, 070, 080 Звіту про фінансові результати)» Собівартість продукції товариства становить у 2012 році – 8552 тис.грн. Загальна сума адміністративних витрат, що займають значну частину у загальних витратах Товариства, у звіті про фінансові результати за 2012 рік відображена в сумі 1468 тис. грн, у 2011 році 1220 тис.грн. Зокрема це витрати пов’язані з утриманням апарату управління. Їх ріст у порівнянні з 2011 роком склав 20,32 відсотки. Витрати на збут за 2012р. становлять 655 тис.грн., в 2011 році вони становили 334 тис. грн. , що свідчить про їх збільшення майже у два рази. Примітка 19. «Потенційні зобов’язання Товариства» Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані основні засоби, нематеріальні активи. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не мало зобов’язань за придбані основні засоби та нематеріальні активи , які воно не сплачувало своєчасно згідно договорів. Примітка 20. «Ризики» Основними видами ризиків Товариства є ринковий ризик і ризик ліквідності. Товариство не бере активної участі в торгівлі фінансовими активами в спекулятивних цілях та не випускає опціонів. Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство можливо не зможе виконати свої зобов'язання. Товариство управляє своєю ліквідністю шляхом моніторингу запланованих витрат, а також прогнозу потоків грошових коштів, що виникають щодня у зв’язку з діяльністю. Примітка 21. «Політика та процеси управління капіталом» Головними цілями управління капіталом Товариства є: • забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому • забезпечення достатньої віддачі акціонерам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно рівням ризиків. Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх підпорядкованих боргів.