Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Опис бізнесу

Опис бізнесу


Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Калуський завод Будмаш"нова назва ВАТ"Калуський завод "Будмаш" згідно до ЗУ"Про акціонерні товариства" на підставі наказу №43 від 26.09. 2011року ", створеного на базi Калуського експериментального заводу будiвельних машин Української державної корпорацiї "Укрбуд" у вiдповiдностi з наказом вiд 30.12.1993 року №476, виданого на основi Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств " №210/93 вiд 15.06.93 р. Та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 686 вiд 07.12.92 року.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
ПАТ"Калуський завод "Будмаш" функцiонує як єдиний майновий комплекс, розмiщений на 2-х виробничих площадках , площе 3 i 0,3 га. Кожна виробнича площадка може функцiонувати , як окремий майновий комплекс з iндивiдуальними iнженерними мережами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
д/н
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика обрана у вiдповiдностi з Українськими нормативними документами.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежної аудиторської фірми "АУДИТ - СЕРВІС ІНК" щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» станом на 31.12.2012р. Загальним зборам акціонерів та Правлінню ПАТ «Калуський завод будівельних машин» НКЦПФР м. Івано-Франківськ 1. Вступний параграф Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (далі – Товариство, код за ЄДРПОУ 01267876; місцезнаходження: 77300, Україна, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул. Б.Хмельницького, буд.79; дата та номер державної реєстрації 21.03.1994р. №1 120 120 0000 000156), яка включає Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні акти. Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність» (зі змінами та доповненнями) від 22.04.1993 №3125-ХІІ, Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами та доповненнями) від 17.09.2008 №514-VI, інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості , аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), прийнятих в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 року №122, в тому числі у відповідності із МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Згідно Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 №1360 та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591 були виконані аудиторські процедури задля отримання аудиторських доказів стосовно сум і розкриття: -відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 ЦКУ від 16.01.2003р.; -виконання значних правочинів (10% і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»; -ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСК 240 «відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності»); -наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»); -стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 2. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до законодавства України та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), а також організації бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 3. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 4. Підстави для висловлення умовно позитивної думки. Аудиторська перевірка звітності показала, що звітність Товариства складена з врахуванням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, але є окремі невідповідності цим вимогам, а саме: -неправильно класифіковано активи. Оприбутковані Товариством пили, вартістю не перевищують 2500грн., але використовуються в діяльності більше року обліковуються на синтетичному рахунку 22 «Малоцінні швидкозношувані предмети», а у Звіті про фінансовий стан (Баланс) у рядках 010 та 011 відображені як нематеріальні активи та розриті у Примітках до річної фінансової звітності у таблиці I. Нематеріальні активи. За результатами перевірки аудиторами перекласифіковано вищеописані активи та включено в рядки 030-032 «Основні засоби» Звіту про фінансовий стан (Баланс). 4.1 Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі 4 «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність справедливо й достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2012 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2012 рік, згідно з вимогами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами щодо ведення обліку та Облікової політики Товариства. Пояснювальний параграф Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки підприємництва, існує невизначеність щодо впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на стабільність діяльності Товариства. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Товариства. 5. Розкриття інформації відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно Рішення № 1360 від 29.09.2011 року „Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик)”. 5.1 Загальна інформація про Товариство Відкрите акціонерне товариство “Калуський завод будівельних машин” створене шляхом реорганізації державного підприємства “Калуський завод будівельних машин” у відкрите акціонерне товариство відповідно до рішення Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" за №476 від 15 червня 1993року. Статут товариства зареєстровано 21 березня 1994 р. Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та згідно рішення загальних зборів акціонерів від 30.03.2011р. (Протокол №1) перейменовано Відкрите Акціонерне Товариство “Калуський завод будівельних машин” у Публічне акціонерне товариство “Калуський завод будівельних машин”. Ці зміни до статуту зареєстровані 26.09.2011р. державним реєстратором Виконавчого комітету Калуської міської ради за № 1 120 105 0010000156. 5.2 Стан бухгалтерського обліку в Товаристві Бухгалтерський облік ведеться відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні ” від 16.07.1999 р. за № 996–ХIV з урахуванням вимог національних Положень (стандартів бухгалтерського обліку (П(с)БО). Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі із застосуванням комп'ютерної техніки. Обліковою політикою Товариства, затвердженою наказом директора, визначено сукупність принципів, методів, які використовуються Товариством для складання і надання фінансової звітності відповідно до п. 23 П(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Задовільний стан бухгалтерського обліку в Товаристві забезпечив своєчасне складання та подання до відповідних інстанцій фінансової, податкової та статистичної звітності. Аудиторами перевірено і підтверджується відповідність даних фінансової звітності даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один до одного. Бухгалтерський облік ведеться згідно вимог національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО), а річна фінансова звітність складена шляхом трансформації даних бухгалтерського обліку відповідно до вимог МСФЗ. Внаслідок такої трансформації річна фінансова звітність в основному відповідає концептуальній основі МСФЗ. 5.3 Статутний капітал та відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства Облік статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства. Статутний капітал оголошено в сумі 14 454,25 грн. (Чотирнадцять тисяч чотириста п’ятдесят чотири гривні 25 копійок) і поділено на 57 817 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Статутний капітал сформовано повністю. Аудиторською перевіркою підтверджується правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення. За результатами господарської діяльності у 2012 р. Товариством отримано чистий прибуток у сумі 734 тис.грн. Сума нерозподіленого прибутку становить – 8854тис. грн. Результат діяльності підтверджується первинними документами. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. складає – 12 515 тис. грн, що більше статутного капіталу на 12 501 тис грн. Це відповідає вимогам п. 3 ст. 155 ЦКУ від 16.01.2003р. 5.4 Виконання Товариством значних правочинів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» В Товаристві за звітний період перевіркою встановлено наявність значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» : •Договір виготовлення продукції виробничо-технічного призначення №118/08-12 від 17.10.12р. на суму 1 439,8 тис.грн. з ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» •Договір №50/08-12 від 20.04.12р. на суму 50 000 тис. рублів РФ з приватним підприємцем Яковлєвим Ігорем Васильовичем Облік правочинів не суперечить чинному законодавству та відображений правильно. 5.5 Стан корпоративного управління в тому числі внутрішнього контролю і аудиту У відповідності до статуту та ст. 32 ЗУ «Про акціонерні товариства» органами управління Товариством є: * Загальні збори акціонерів; * Наглядова рада; * Виконавчий орган: Дирекція. Орган контролю: * Ревізійна комісія. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, до компетенції якого належить: - внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі зміна розміру його статутного капіталу; - затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, Дирекцію та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та ревізійної комісії, річної фінансової звітності, розподілу прибутку і шляхів розкриття збитків Товариства; - прийняття рішення про випуск, розміщення та деномінацію Товариством власних акцій, викуп розміщених ним акцій та анулювання викуплених акцій; - та інше. Основні функції та компетенція Наглядової Ради Товариства: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання пов`язані з діяльністю товариства; -прийняття рішень про проведення чергових та позачергових загальних зборів, про продаж раніше раніше викуплених товариством акцій; -проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та подання на розгляд та подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -та інші. Дирекція є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. Директор є підзвітна загальни зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції Дирекції належить: -організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; -розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації,затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства. Ревізійна комісія є органом Товариства, який перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства. До повноважень та основних обов’язків Ревізійної комісії входить перевірка: -достовірності даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; -відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; -зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; -правильність нарахування та виплати дивідендів; -та ін. Статутом і штатним розписом посада внутрішнього аудитора не передбачена. Аудитори вважають, що система управління Товариства є достатньо дієвою та відповідає вимогам НКЦПФР та статуту. 5.6 Оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства При проведенні аудиту, ми не встановили моменти приховування, змови, підробки, навмисного не відображення операцій в обліку, які є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану інформацію, записи і документи як достовірні. Однак, аудитори мають думку, з певною часткою професійного скептицизму, що після перевірки можуть виникнути обставини, які викличуть питання щодо наявності шахрайства та помилки. 5.7 Відповідність інформації фінансової звітності іншій інформації, що розкривається Товариством Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджуються фінансові дані, наведені у примітках до фінансової звітності, однак при цьому є деякі зауваження до розкриття облікової політики Товариства, щодо включення всіх розділів Приміток, які заповнені. Товариством розкрито основи облікової політики відповідно до вимог МСФЗ, та складено фінансову звітність з урахуванням трансформації звітності, складеної за П(с)БО у звітність за вимогами МСФЗ. 6. Загальний висновок Ми рахуємо, що в процесі аудиту нами було зібрано достатньо доказів, щоб зробити наступний висновок: Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності, порядок обчислення податкових та інших обов’язкових платежів проводилось Товариством у звітному періоді відповідно до нормативних актів України з питань бухгалтерського обліку та податкового законодавства. Бухгалтерська, податкова та статистична звітність складалась та подавалась Товариством у повному обсязі. Показники статей річного Балансу Товариства на 31.12.2012р. в основному відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку, реально та точно відображають його фінансовий стан. Їх достовірність та повнота може бути підтверджена. Показники фінансового стану Товариства відображені в синтетичному обліку адекватно. Виконані аудиторські процедури дають підставу підтвердити достовірність та повноту показників Звіту про фінансові результати за 2012р. Таким чином, фінансова звітність ПАТ «Калуський завод будівельних машин», за винятком впливу питання, викладеного у параграфі 4 «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» відображає правдиву і неупереджену по усіх суттєвих аспектах картину фінансового положення Товариства станом на 31.12.2012 р., а також результатів його діяльності і руху грошових потоків за 2012 рік у відповідності до законодавчих і нормативних актів в Україні з підприємництва, бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 7. Основні відомості про аудиторську фірму: * Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю „Аудит-сервіс ІНК” * Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0036, продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року №221/3 чинне до 04.11.2015р. * Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ від 26.11.2009 №208/6 № 0021 * Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офіс 1. * Телефон: (0342) 75-05-01, * Електронна пошта: audiif@ukrpost.ua. 8. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: Договір на виконання аудиторських послуг: від 20 березня 2013р. №79. Аудит проведено в період з 21 березня по 13 квітня 2013р. 15 квітня 2013 р. Директор по аудиту Аудитори: (сертифікат А 000023 (сертифікат А 002553 продовжений рішенням АПУ продовжений рішенням АПУ від 29.11.2012 №261/2) від 21.05.2009р. №202/2) ___________В.К.Орлова __________Є.Д. Вінтоняк __________Н.О. Моголівська
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
ПАТ "Калуський завод Будмаш" є виробником кранiв козлових 3-х модифiкацiй, металоформ та металоконструкцiй для будiвництва, нестандартних приспосiблень та iнших виробiв.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
д/н
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
д/н
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
д/н
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Д/н
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Пiдвищення оборотностi оборотних активiв для отримання доходiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Д/н
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Головна стратегiчна мета дiяльностi ПАТ "Калуський завод Будмаш"- забезпечення будiвельного сектору України якiсною вантажно-пiдiймальною технiкою, метало конструкцiями та металоформами для залiзобетонних виробiв, а також пiдвищення ефективностi дiяльностi пiдприємства. Дiяльнiсть пiдприємства спрямована на отримання високих та сталих прибуткiв протягом тривалого часу.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Проводить дослiдження з метою вдосконалення продукцiї та використання новiтнiх технологiй при її вигогтовленнi з урахуванням мiжнародного досвiду.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
д/н
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Д/н