Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 19.04.2012
Кворум зборів** 67.08
Опис Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік. 3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2011 рік. 4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік. 5.Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2011рік. 6.Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік. 7.Попереднє схвалення та затвердження значних правочинів. Збори затвердили: Звіт Наглядовдї ради . Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011році. Звіт Ревізійної комісії. Річний звіт та баланс за 2011рік. Вирішили: Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Надати Генеральному директору дозвіл на підписання значних правочинів : договори на поставку продукції на суму 15 млн. грн. та на закупівлю матеріалів і комплектуючих на суму 8млн. грн. без рішення загальних зборів та наглядової ради терміном на 1 рік.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.