Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Головний бухгалтер Бербець Людмила Василiвна д/н д/н 01.01.1970 д/н 26.05.1998 462 0.79907 462 0 0 0
Член Наглядової ради Мудра Володимира Юлiанiвна д/н д/н 01.01.1970 д/н 26.05.1998 288 0.498 288 0 0 0
Голова наглядової ради Макар Мирон Степанович д/н д/н 01.01.1970 д/н 26.05.1998 8699 15.0457 8699 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Микитинський Iван Iванович д/н д/н 01.01.1970 д/н 26.05.1998 987 1.707 987 0 0 0
Член Правлiння Долошицький Ярослав Павлович д/н д/н 01.01.1970 д/н 26.05.1998 8023 13.8765 8023 0 0 0
Член Наглядової ради Дзундза Данило Прокопович д/н д/н 01.01.1970 д/н 26.05.1998 105 0.181 105 0 0 0
Директор Барщевський Володимир Михайлович д/н д/н 26.09.2001 д/н 26.05.1998 4947 8.5563 4947 0 0 0
Генеральний директор Хмарник Анатолій Володимирович СС 710956 16.02.1999 Калуський МВ УМВС 26.05.1998 8778 15.1824 8778 0 0 0
Директор Папідоха Юрій Васильович СС 493458 27.02.1998 Калуський РВ УМВС 26.05.1998 63 0.109 63 0 0 0
майстер Андійчин Михайло Теодорович д\н д\н 01.01.1970 д\н 26.05.1998 189 0.3269 189 0 0 0
слюсар Пуляев Микола Васильович д\н д\н 01.01.1970 д\н 26.05.1998 489 0.8458 489 0 0 0
Усього 33030 57.12767 33030 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.