Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Титульний аркуш

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       ХМАРНИК АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН"
Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01267876
Місцезнаходження емітента
77300 Україна Івано-Франківська Д/в М.КАЛУШ вул Б.Хмельницького, 79
Міжміський код, телефон та факс емітента
(03472)23073 (03472)23074
Електронна поштова адреса емітента
bydmash-kalysh@ ukr.net
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2012
(дата)
Річна інформація опублікована у Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № д/н   26.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на власній сторінці www.budmash.if.ua в мережі Інтернет 30.04.2011
  (адреса сторінки)   (дата)