Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин»,
адреса: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79,
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Збори відбудуться 19 квітня 2012 року о 14 годині в актовому залі адміністративного
корпусу товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в зборах – 12.04.2012 року.

Перелік питань що виносяться на голосування

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2011 рік.
4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2011 рік
7. Попереднє схвалення та затвердження значних правочинів.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення зборів та до проведення зборів в перший третій робочий день тижня з 14-00 до 16-00 год., в кабінеті головного бухгалтера. Відповідальний – головний бухгалтер Бербець Л.В. Довідки за телефоном (03472) 2-31-86, 2-30-73.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
Untitled Document

Найменування показника          

період

 

звітний

попередній

Усього активів                             

12927

11162

Основні засоби                             

1637

1883

Довгострокові фінансові інвестиції         

-

-

Запаси

11231

9236

Сумарна дебіторська заборгованість         

2947

1733

Грошові кошти та їх еквіваленти            

2691

2600

Нерозподілений прибуток                    

8120

7426

Власний капітал                            

11781

11087

Статутний капітал                          

14

14

Довгострокові зобов'язання                 

-

-

Поточні зобов'язання                       

1146

75

Чистий прибуток (збиток)                   

694

117

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

57817

57817

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                               

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду             

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                     

127

133