Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Хмарник Анатолiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.03.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Калуський завод будiвельних машин"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
77300, Iвано-Франкiвська обл., м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 79
4. Код за ЄДРПОУ
01267876
5. Міжміський код та телефон, факс
03472 6-64-90 03472 6-64-90
6. Електронна поштова адреса
budmash@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 63 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 03.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.budmash.if.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.03.2017 припинено повноваження Голова наглядової ради Макар Мирон Степанович
19.18813
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв припинено повноваження голови Наглядової ради Макара Мирона Степановича в звязку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Частка в статутному капiталi емiтента - 19,18813%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 припинено повноваження член Нагядової ради Мудра Володимира Юлiанiвна
0.49812
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв припиненi повноваження члена Наглядової ради Мудрої Володимири Юлiанiвни в звязку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має..Частка в статутному капiталi емiтента - 0,49812%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Дзундза Данило Прокопович
0.18161
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв припиненi повноваження члена Наглядової ради Дзундзи Данила Прокоповича в звязку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має..Частка в статутному капiталi емiтента - 0,18161%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 припинено повноваження голова Ревiзiйної комiсiї Микитинський Iван Iванович
1.70711
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв припиненi повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Микитинського Iвана Iвановича в звязку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 1,70711%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 припинено повноваження чле Ревiзiйної комiсiї Андрiйчин Михайло Теодорович
0.47218
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Андрiйчина Михайла Теодоровича в звязку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. .Частка в статутному капiталi емiтента - 0,47218%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Пуляєв Микола Васильович
0.91841
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Пуляєва Миколи Васильовича в звязку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,91841%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 припинено повноваження Генеральний директор Хмарник Анатолiй Володимирович
16.44153
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв припиненi повноваження Генерального директора Хмарника Анатолiя Володимировича в звязку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 16,44153%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 припинено повноваження Технiчний директор Папiдоха Юрiй Васильович
0.10896
Зміст інформації:
29.03.2017 року Наглядовою радою товариства припиненi повноваження Технiчного директора Папiдохи Юрiя Васильовича в звязку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,10896%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 припинено повноваження Комерцiйний директор Барщевський Володимир Михайлович
9.29657
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними Зборами акцiонерiв припиненi повноваження Комерцiйного директора Барщевського Володимира Михайловича в звязку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 9,29657%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 припинено повноваження член Дирекцiї Долошицький Ярослав Павлович
14.42655
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними Зборами акцiонерiв припиненi повноваження члена дирекцiї Долошицького Ярослава Павловича в звязку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 14,42655%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 обрано голова Наглядової ради Макар Мирон Степанович
19.18813
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв обрано членом Наглядової ради Макара Мирона Степановича термiном на 3 роки.В цей же день згiдно Статуту Наглядова рада на своєму засiданнi обрала вказану особу головою Наглядової ради.Протягом останнiх пяти рокiв особа займала посаду голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Частка в статутному капiталi емiтента - 19,18813%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 обрано член Наглядової ради Мудра Володимира Юлiанiвна
0.49812
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв обрано членом Наглядової ради Мудру Володимиру Юлiанiвну термiном на 3 роки.Протягом останнiх пяти рокiв особа займала посаду члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Частка в статутному капiталi емiтента - 0,49812%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 обрано член Наглядової ради Дзундза Данило Прокопович
0.18161
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв обрано членом Наглядової ради Дзундзу Данила Прокоповича термiном на 3 роки.Протягом останнiх пяти рокiв особа займала посади члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Частка в статутному капiталi емiтента - 0,18161%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 обрано голова Ревiзiйної комiсiї Гаврилюк Наталiя Володимирiвна
0.10896
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв обрано членом Ревiзiйної комiсiї Гаврилюк Наталiю Володимирiвну термiном на 3 роки.В цей же день згiдно Статуту Ревiзiйна комiсiя на своєму засiданнi обрала вказану особу головою Ревiзiйної комiсiї.Протягом останнiх пяти рокiв особа займала посаду начальника планово-аналiтичного вiддiлу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Частка в статутному капiталi емiтента - 0,10896%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 обрано член Ревiзiйної Комiсiї Андрiйчин Михайло Теодорович
0.47218
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв обрано членом Ревiзiйної комiсiї Андрiйчина Михайла Теодоровича термiном на 3 роки.Протягом останнiх пяти рокiв особа займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Частка в статутному капiталi емiтента - 0,47218%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Котис Олександр Михайлович
0.14529
Зміст інформації:
29.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв обрано членом Ревiзiйної комiсiї Котиса Олександра Михайловича термiном на 3 роки.Протягом останнiх пяти рокiв особа займала посаду начальника виробничо-маркетингового вiддiлу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Частка в статутному капiталi емiтента - 0,14529%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 обрано Генеральний директор Хмарник Анатолiй Володимирович
16.44153
Зміст інформації:
29.03.2017 року Наглядовою радою Товариства обрано Генеральним директором Хмарника Анатолiя Володимировича термiном на 3 роки.Протягом останнiх пяти рокiв особа займала посаду Генерального директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Частка в статутному капiталi емiтента - 16,44153%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 обрано Технiчний директор Папiдоха Юрiй Васильович
0.10896
Зміст інформації:
29.03.2017 року Наглядовою радою товариства обрано Технiчним директором Папiдоху Юрiя Васильовича термiном на 3 роки. Протягом останнiх пяти рокiв особа займала посаду Технiчного директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Частка в статутному капiталi емiтента - 0,10896%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
29.03.2017 обрано Комерцiйний директор Барщевський Володимир Михайлович
9.29657
Зміст інформації:
29.03.2017 року Наглядовою радою товариства обрано Комерцiйним директором Барщевського Володимира Михайловича термiном на 3 роки. Протягом останнiх пяти рокiв особа займала посаду Комерцiйного директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Частка в статутному капiталi емiтента - 9,29657%. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.