Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Річні загальні збори

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин», адреса: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Збори відбудуться 29 березня 2017 року о 14 годині в актовому залі адміністративного корпусу товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в зборах – 23.03.2017 року.

Перелік питань включених до проекту порядку денного та проекти рішень

1. Обрання лічильної комісії.
Обрати лічильну комісію в запропонованому складі.
2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік. .
Затвердити звіт Наглядової ради. .
3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2016 рік. .
Затвердити звіт Дирекції. .
4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. .
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії. .
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік. .
Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства. .
6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2016 рік Збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, дивіденди не нараховувати. .
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. - Надати згоду на вчинення значних правочинів Генеральному директору до наступних річних Загальних зборів акціонерів на поставку продукції до 15 млн. грн. на закупівлю матеріалів та комплектуючих до 10 млн. грн. .
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин» Змінити тип з Публічного на Приватне та найменування на Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин» .
9. Про прийняття нової редакції Статуту Товариства Затвердити нову редакцію Статуту.
10. Про визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін. Уповноважити підписати нову редакцію Статуту та здійснити державну реєстрацію змін Генеральному директору. .
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства Затвердити внутрішні положення про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію, Ревізійну комісію Товариства. .
12. Про припинення повноважень Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції. Припинити повноваження Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції. .
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. .
14. Обрання членів Ревізійної комісії. .

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення зборів та до проведення зборів в перший, третій робочий день тижня з 14-00 до 16-00 год. Відповідальний Генеральний директор Хмарник А.В. Довідки за телефоном (03472) 6-63-26, 6-64-90, адреса власного веб-сайту : http:www.budmash.if.ua

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн).