Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Повідомлення про проведення загальних зборів

Публічне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин», адреса: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.
Збори відбудуться 06 квітня 2016 року о 14 годині в актовому залі адміністративного корпусу товариства. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в зборах – 31.03.2016 року.

Перелік питань що виносяться на голосування

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2015 рік.
4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2015 рік
7. Попереднє схвалення та затвердження значних правочинів.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення зборів та до проведення зборів в перший, третій робочий день тижня з 14-00 до 16-00 год., в кабінеті головного бухгалтера. Відповідальний – головний бухгалтер Бербець Л.В. Довідки за телефоном (03472)6-63-16, 6-23-00, 6-63-26.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

 

Найменування показника

період

 

звітний

попередній

Усього активів

8110

10387

Основні засоби

1212

1342

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

5358

5751

Сумарна дебіторська заборгованість

1367

2714

Грошові кошти та їх еквіваленти

173

580

Нерозподілений прибуток

4420

6658

Власний капітал

8081

10319

Статутний капітал

14

14

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

29

68

Чистий прибуток (збиток)

-2238

-1921

Середньорічна кількість акцій (шт.)

57817

57817

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

95

115