Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Річний звіт

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       ХМАРНИК А. В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.03.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01267876
4. Місцезнаходження
Івано-Франківська , Д/в, 77300, М.КАЛУШ, вул Б.Хмельницького, 79
5. Міжміський код, телефон та факс
(03472)6-63-26 (03472)6-64-90
6. Електронна поштова адреса
bydmash@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.budmash.if.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Пункт 3 не заповнений, бо емiтент участi в створеннi юридичних осiб не приймав. Пункт 4 не заповнений бо посади корпоративного секретаря не має. Пункт 5 не заповнений, бо Товариство не замовляло рейтинтової оцiнки пiдприємства. Пункт 10 не заповнений бо дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Пункт 12 пiдпункт 2 не заповнений, бо жодна облiгацiя емiтента не випускалась. Пiдпункт 3 не заповнений ,бо iншi цiннi папери емiтента не випускались . Пiдпункт 4 не заповнений , бо похiднi цiннi папери не випускались.Пiдпункт 5 не заповнений ,бо викупу власних акцiй протягом року небуло. Пункт 14 пiдпункт 7 не заповнений бо рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось. Пункт 14 пiдпункт 8 не заповнений бо рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть не приймалось. Пункт 15 не заповнений, бо борговi цiннi папери не випускались. Пункт 18 не заповнений , бо iпотечнi облiгацiї не випускались. Пункт 19 не заповнеий , бо iпотечне покриття вiдсутнє. Пункт 20 не заповнений , бо вiдсутнi кредитнi договори (договори позики) , права вимоги за якими забезпечено iпотеками , якi включено до складу iпотечного покриття. Пункт 21 не заповнений , бо випуску iпотечних сертифiкатiв не було. Пункт 22 не заповнений , бо реестру iпотечних активiв не було . Пункт 23 не заповнений , бо вiдомостi про ФОН вiдсутнi. Пункт 24 не заповнений , бо випуску сертифiкатiв ФОН не було. Пункт 25 не заповнений , бо осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не має. Пункт 26 не заповнений , бо розрахунку вартостi чистих активiв ФОН не має. Пункт 27 не заповнений , бо правил ФОН не має.Пункт 30 не заповнений бо рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв. Пункт 32 не заповнений , бо пiдприемство не здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.Пункт 33 не заповнений , бо емiсiї цiльових облiгацiй пiдприемства, виконання зобов"язань за якими здiйснюється шляхом передачi об"єкта (частини об"єкта) житлового будiвництва не було.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО №356770
3. Дата проведення державної реєстрації
21.03.1994
4. Територія (область)
Івано-Франківська
5. Статутний капітал (грн)
14454.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
86
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.22 Виробництво пiдiймального та вантажно- Розвантажувального устаткування
25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй
33.14 Ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори, Наглядова рада, Дирекцiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ"Райффайзен Банк Аваль" у м. Києвi
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26008114565
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"у м.Киевi
5) МФО банку
380805
6) поточний рахунок
26005114579

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки, експлуатацiї обладнання 332.15.26 20.08.2015 Управлiння Держгiрпомнагляду по Iвано-Франкiвськiй областi 20.08.2020
Опис Дозволяється виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виготовленнi кранiв мостових 10т, козлових кранiв 16 т, баштових кранiв 10т
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
402 учасника д/н д/н д/н 100
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Технiчний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Папiдоха Юрiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 493458 27.02.1998 Калуський РВ УМВС
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завод "Будмаш",начальник техвiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2014 3 роки
9) Опис
У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бербець Людмила Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 767387 03.05.1999 Калуський РВ УМВС
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завод"Будмаш",зам.гол.бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2014 3 роки
9) Опис
У посадових осiб емiтента немє непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Микитинський Iван Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 380987 31.10.1997 Калуський РВ УМВС
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завод"Будмаш",нач.енергомеханiчного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2014 3 роки
9) Опис
У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хмарник Анатолiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 710956 16.02.1999 Калуський МВ УМВС
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завод"Будмаш",технiчний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2014 3 роки
9) Опис
У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Комерцiйний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Барщевський Володимир Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СЕ 015094 26.09.2001 Калуський РВ УМВС
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завод"Будмаш",нач.вiддiлу постачання
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2014 3 роки
9) Опис
У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Макар Мирон Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 656976 14.11.1998 Калуським МВ УМВС
4) рік народження**
1943
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
генеральний директор Заводу Будмаш
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2014 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
начальник цеху
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Долошицький Ярослав Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 657039 17.11.1998 Калуський МВ УМВС
4) рік народження**
1955
5) освіта**
середньо спецiальна
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завод "Будмаш " майстер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2014 3 роки
9) Опис
У посадових осiб немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пуляєв Микола Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д\н д\н д\н
4) рік народження**
1946
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завод Будмаш бригадир
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2014 3 роки
9) Опис
У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Дозволу на оприлюднення персональних даних не отримано
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
секретар наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мудра Володимира Юлiанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д\н д\н д\н
4) рік народження**
1946
5) освіта**
середньо спецiальна
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завод Будмаш iнженер нормiровщик
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2014 3 роки
9) Опис
У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Дозволу на оприлюднення персональних даних не отримано
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андрiйчин Михайло Теодорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д\н д\н д\н
4) рік народження**
1955
5) освіта**
середньо спецiальна
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завод"Будмаш" майстер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2014 3 роки
9) Опис
У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Дозволу на оприлюднення персональних даних не отримано
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дзундза Данило Прокопович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д\н д\н д\н
4) рік народження**
1957
5) освіта**
середньо спецiальна
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завод " Будмаш" майстер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2014 3 роки
9) Опис
У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Дозволу на оприлюднення персональних даних не отримано
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Головний бухгалтер Бербець Людмила Василiвна СС 767387 07.05.1999 Калуський РВ УМВС 462 0.79907 462 0 0 0
Секретар Наглядової ради Мудра Володимира Юлiанiвна д/н д/н д/н 288 0.498 288 0 0 0
Голова наглядової ради Макар Мирон Степанович СС 656976 14.11.1998 Калуський МВ УМВС 11094 19.18812 11094 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Микитинський Iван Iванович СС 380987 31.10.1997 Калуський РВ УМВС 987 1.707 987 0 0 0
Член дирекцiї Долошицький Ярослав Павлович СС 657039 17.11.1998 Калуський МВ УМВС 8341 14.4265 8341 0 0 0
Член Наглядової ради Дзундза Данило Прокопович д/н д/н д/н 105 0.181 105 0 0 0
Комерцiйний директор Барщевський Володимир Михайлович СЕ 015094 26.09.2001 Калуський РВ УМВС 5375 9.2965 5375 0 0 0
Генеральний директор Хмарник Анатолiй Володимирович СС 710956 16.02.1999 Калуський МВ УМВС 9506 16.4415 9506 0 0 0
Технiчний директор Папiдоха Юрiй Васильович СС 493458 27.02.1998 Калуський РВ УМВС 63 0.109 63 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Андрiйчин Михайло Теодорович д\н д\н д\н 273 0.4722 273 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Пуляев Микола Васильович д\н д\н д\н 531 0.9184 531 0 0 0
Усього 37025 64.038 37025 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Макар Мирон Степанович СС 656976 14.11.1998 Калуський МВ УМВС 11094 19.1881 28.1738 11094 0 0 0
Хмарник Анатолiй Володимирович СС 710956 16.02.1999 Калуський МВ УМВС 9506 16.4415 24.1409 9506 0 0 0
Долошицький Ярослав Павлович СС 657039 17.11.1998 Калуський МВ УМВС 8341 14.4265 21.1824 8341 0 0 0
Усього 28941 50.0562 73.4972 28941 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 06.04.2016
Кворум зборів** 65.92
Опис Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Прийняття рiшення по розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк. 3. Прийняття рiшення по розгляду звiту Дирекцiї за 2015 рiк. 4. Прийняття рiшення по розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 5.Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 6.Про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2015 рiк. 7.Попереднє схвалення та затвердження значних правочинiв. Збори затвердили: Звiт Наглядовдї ради . Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2015 роцi. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Рiчний звiт та баланс за 2015 рiк. Вирiшили: Дивiденди не нараховувати у звязку з наявнiстю збиткiв. Надати Генеральному директору дозвiл на пiдписання значних правочинiв : договори на поставку продукцiї на суму до 15 млн. грн. та на закупiвлю матерiалiв i комплектуючих на суму до 10млн. грн. без рiшення загальних зборiв та наглядової ради термiном на 1 рiк.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмежиною вiдповiдальнiстю "Орвi-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34623723
Місцезнаходження 76018 Україна Івано-Франківська - м.Iвано-Франкiвськ вул.Б.Лепкого,34, офiс 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності свiдоцтво №3917
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.11.2011
Міжміський код та телефон 0342-750501
Факс 750501
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ д\н Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АО1 №795373
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.05.2011
Міжміський код та телефон 38044591-04-00
Факс 38044482-52-14
Вид діяльності Нацiональний депозитарiй України
Опис д\н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмежиною вiдповiдальнiстю "Захiдний реєстр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23248056
Місцезнаходження 76018 Україна Івано-Франківська д/н м. IВАНО-ФРАНКIВСЬК вул.Гетьмана Мазепи 36/10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263229
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон (0342)52-75-47
Факс (0342)52-75-47
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи
Опис д/н

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.05.2011 24/09/1/11 ТУ ДКЦПФР UA4000171599 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 57817 14454.25 100
Опис д/н
 

XI. Опис бізнесу

ПАТ "Калуський завод Будмаш" створений на базi Калуського експериментального заводу будiвельних машин Української державної корпорацiї "Укрбуд" у вiдповiдностi з наказом вiд 30.12.1993 року №476, виданого на основi Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств " №210/93 вiд 15.06.93 р. Та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 686 вiд 07.12.92 року.
 
ПАТ"Калуський завод "Будмаш" функцiонує як єдиний майновий комплекс, розмiщений на 2-х виробничих площадках , площею 2,69 i 0,3 га. Кожна виробнича площадка може функцiонувати , як окремий майновий комплекс з iндивiдуальними iнженерними мережами.
 
Середньо облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 91 осiб. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) 91 осiб. Фонд оплати працi 3629,1 тис. грн. Вiдбулося збiльшення фонду оплати працi вiдносно попереднього року на 636,6 тис. грн. Кадрова прграма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента . За звiтний перiод на пiдприемствi згiдно програми ,спрямованої на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв навчено новiй професiї -1 особа . Пiдвищили квалiфiкацiю- 1 особа.
 
д\н
 
д\н
 
д/н
 
Облiкова полiтика обрана у вiдповiдностi з Українськими нормативними документами.
 
ПАТ "Калуський завод Будмаш" є виробником кранiв козлових 3-х модифiкацiй, металоформ та металоконструкцiй для будiвництва, нестандартних приспосiблень та iнших виробiв.
 
д/н
 
д\н
 
д/н
 
д/н
 
Д/н
 
Пiдвищення оборотностi оборотних активiв для отримання доходiв.
 
Д/н
 
Головна стратегiчна мета дiяльностi ПАТ "Калуський завод Будмаш"- забезпечення будiвельного сектору України якiсною вантажно-пiдiймальною технiкою, метало конструкцiями та металоформами для залiзобетонних виробiв, а також пiдвищення ефективностi дiяльностi пiдприємства. Дiяльнiсть пiдприємства спрямована на отримання високих та сталих прибуткiв протягом тривалого часу.
 
Проводить дослiдження з метою вдосконалення продукцiї та використання новiтнiх технологiй при її вигогтовленнi з урахуванням мiжнародного досвiду.
 
д/н
 
Д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1212 1258 0 0 1212 1258
будівлі та споруди 323 1222 0 0 323 1222
машини та обладнання 842 6 0 0 842 6
транспортні засоби 38 28 0 0 38 28
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 9 2 0 0 9 2
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1212 1258 0 0 1212 1258
Опис Д/н

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 7171 8081
Статутний капітал (тис. грн.) 14 14
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 14 14
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 7157 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 8067 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 0 X X
Усього зобов'язань X 0 X X
Опис: д\н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Вузли крана 28.22.19 н/д 296.4 2.5 н/д 301.2 2.6
2 Металоконструкцii 25.11.1 666 11360 97.5 654 11186 96

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 матерiали 204 тис. грн 2.9
2 матерiали 6769 тис.грн 97.1

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 06.04.2016 15000 8110 185
Опис 06.04.2016 року загальними Зборами акцiонерiв прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчиненя Генеральним директором значних правочинiв, до наступних рiчних зборiв, на поставку продукцiї в сумi до 15000 тис. грн., що складає 185% до вартостi активiв по даним останньої рiчної звiтностi.
2 06.04.2016 10000 8110 123
Опис 06.04.2016 року загальними Зборами акцiонерiв прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчиненя Генеральним директором значних правочинiв, до наступних рiчних зборiв, на закупiвлю матерiалiвї в сумi до 10000 тис. грн., що складає 123% до вартостi активiв по даним останньої рiчної звiтностi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
09.02.2016 25.02.2016 Відомості про проведення загальних зборів
31.10.2016 01.11.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Орвi-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 34623723
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого, буд. 34, офiс 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 3917 03.11.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2016 рiк
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ"Орвi-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 34623723
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Iвано- Франкiвськ ву. Б.Лепкого ,34, офiс 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3917 03.11.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
незалежної аудиторської фiрми
«ОРВI-АУДИТ»
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН»
(код за ЄДРПОУ 01267876, мiсцезнаходження 77300, Iвано-Франкiвська область, м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, буд.79, дата та номер державної реєстрацiї 21.03.1994р. за
№1 120 120 0000 000156)
за 2016 рiк

Загальним зборам акцiонерiв та правлiнню ПАТ «КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Ми провели аудит фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства «Калуський завод будiвельних машин» (далi – Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв(за прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31.12.2016 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Дата аудиторського звiту - 27 березня 2017 р.

Директор В.К. Орлова
сертифiкат серiя А № 000023, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., продовжений рiшенням АПУ вiд 29.11.2012р. №261/2, чинний до 23 грудня 2017 року
д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Не скликалися Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Жодного комiтету не створено
Інші (запишіть) д/н

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/нКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН" за ЄДРПОУ 01267876
Територія за КОАТУУ 2610400000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 130
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.22
Середня кількість працівників 86
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м.Калуш вул. Б.Хмельницького, 79
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 1212 1258 0
первісна вартість 1011 7128 6910 0
знос 1012 5916 5652 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1212 1258 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 5358 5245 0
Виробничі запаси 1101 2888 2109 0
Незавершене виробництво 1102 10 629 0
Готова продукція 1103 2441 2507 0
Товари 1104 19 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 833 1503 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 286 389 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 248 283 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 173 528 0
Готівка 1166 1 0 0
Рахунки в банках 1167 172 528 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 6898 7948 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 8110 9206 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14 14 14
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 4 4 4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8063 7153 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 8081 7171 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 1770 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 95 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 29 166 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 4 0
Усього за розділом IІІ 1695 29 2035 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 8110 9206 0

Примітки Складений за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
Керівник А.В.Хмарник
Головний бухгалтер О.Ф.Федорко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН" за ЄДРПОУ 01267876
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 11865 9817
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 10004 ) ( 9130 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

1861

687
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 177 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1812 ) ( 1755 )
Витрати на збут 2150 ( 131 ) ( 100 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1005 ) ( 1070 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 910 ) ( 2238 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 910 ) ( 2238 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 910 ) ( 2238 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 910 2238

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 6995 7369
Витрати на оплату праці 2505 3826 3019
Відрахування на соціальні заходи 2510 809 1105
Амортизація 2515 98 147
Інші операційні витрати 2520 1224 415
Разом 2550 12952 12055

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 57817 57817
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 57817 57817
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Звiт складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Керівник А.В.Хмарник
Головний бухгалтер О.Ф.Федорко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН" за ЄДРПОУ 01267876
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

15726

11780
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 122 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 9454 )

( 7369 )
Праці 3105 ( 2935 ) ( 3019 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 801 ) ( 1105 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2070 ) ( 562 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1095 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 979 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 230 ) ( 114 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 354 -389
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 18 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -18
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 354 -407
Залишок коштів на початок року 3405 173 580
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 0
Залишок коштів на кінець року 3415 528 173

Примітки Звiт складений за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
Керівник А.В. Хмарник
Головний бухгалтер О.Ф.Федорко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН" за ЄДРПОУ 01267876
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д\н
Керівник А.В. Хмарник
Головний бухгалтер О.Ф.Федорко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН" за ЄДРПОУ 01267876
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 14 0 0 4 8063 0 0 8081
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 14 0 0 4 8063 0 0 8081
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -910 0 0 -910
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -910 0 0 -910
Залишок на кінець року 4300 14 0 0 4 7153 0 0 7171

Примітки Звiт складений за мiжнародними стандартами
Керівник А.В. Хмарник
Головний бухгалтер О.Ф.Федорко

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк
ЗМIСТ
Примiтки до фiнансової звiтностi
1. Iнформацiя про Товариство 2
2. Економiчне середовище та умови дiяльностi 2
3. Важливi положення облiкової полiтики 2
3.1.Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 2
3.2. Короткий огляд iстотних положень облiкової полiтики 3
3.2.1. Принципи облiкової полiтики 3
3.2.2. Основнi засоби 3
3.2.3. Запаси 4
3.2.4. Дебiторська заборгованiсть 4
3.3.5. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 5
3.2.6. Зобов’язання 5
3.2.7. Капiтал та виплата дивiдендiв 5
3.2.8. Доходи та витрати 5
3.2.9. Податок на прибуток 6
3.2.10. Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань 6
3.2.11. Винагороди персоналу 6
3.3. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики 6
3.4. Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї 7
4. Розкриття iнформацiї за статтями фiнансової звiтностi 10
4.1.Основнi засоби 10
4.2.Запаси 10
4.3. Дебiторська заборгованiсть 10
4.4. Зареєстрований капiтал 11
4.5. Ризики 11
5. Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску та подiї пiсля звiтного перiоду. 11

1. Iнформацiя про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство «Калуський завод будiвельних машин» розташоване за адресою: Україна, 77300, Iвано-Франкiвська обл., м.Калуш, вул. Б.Хмельницького, буд.79.
Товариство створене шляхом реорганiзацiї державного пiдприємства «Калуський завод будiвельних машин» у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до рiшення Української державної будiвельної корпорацiї «Укрбуд» за №476 вiд 15 червня 1993року.
Статут Товариства зареєстровано 21 березня 1994 р.
Вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2011р. (Протокол №1) перейменовано Вiдкрите Акцiонерне Товариство «Калуський завод будiвельних машин» у Публiчне акцiонерне товариство «Калуський завод будiвельних машин». Цi змiни до статуту зареєстрованi 26.09.2011р. державним реєстратором Виконавчого комiтету Калуської мiської ради за № 1 120 105 0010000156.
Основними видами дiяльностi Товариства є:
- виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування;
- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
- оброблення металiв та нанесення покриття на метали;
- механiчне оброблення металевих виробiв;
- неспецiалiзована оптова торгiвля;
- роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
Органами управлiння Товариства у вiдповiдностi з ЗУ «Про акцiонернi товариства» та Статутом є:
- Загальнi Збори акцiонерiв;
- Наглядова Рада;
- Дирекцiя;
- Ревiзiйна комiсiя.
2. Економiчне середовище та умови дiяльностi
Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в Українi останнiм часом, тривала у 2016 роцi та призвела до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют.
Остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Товариства.
3. Важливi положення облiкової полiтики
3.1.Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ).
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, за винятком статей, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.
У фiнансовiй звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод. Крiм того, Товариство представляє додатковий звiт про фiнансовий стан на початок попереднього перiоду в разi ретроспективного застосування облiкової полiтики, ретроспективного перерахунку або рекласифiкацiї статей у фiнансовiй звiтностi.
Валюта подання фiнансової звiтностi. Цю фiнансову звiтнiсть подано в гривнях i всi суми округленi до цiлих тисяч, якщо не зазначено iнше.
3.2. Короткий огляд iстотних положень облiкової полiтики
3.2.1. Принципи облiкової полiтики
Облiкова полiтика Товариства затверджена 04.01.2016 р. наказом Генерального директора №1.
Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати руху коштiв за ними.
Облiкова полiтика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах бухгалтерського облiку:
- повне висвiтлення
- превалювання сутностi над формою
- автономнiсть
- обачнiсть
- безперервнiсть
- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат
- послiдовнiсть
- iсторична (фактична) собiвартiсть.
Облiкова полiтика Товариства враховує такi методи оцiнки активiв та зобов’язань, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу, на наступнi звiтнi перiоди.
Методи оцiнки активiв та зобов’язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складалась рiчна фiнансова звiтнiсть, покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю).
- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання.
- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а зобов’язання – за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
3.2.2. Основнi засоби
Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Собiвартiсть об’єкта основних засобiв визнається активом, якщо:
- майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, надiйдуть до суб'єкта господарювання;
- собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити.
Запаснi частини та допомiжне обладнання вiдображаються як запаси та визнаються в прибутку чи збитку в процесi їхнього споживання, якщо запаснi частини та допомiжне обладнання використовуються протягом бiльше одного перiоду їх облiковують, як основнi засоби.
Основнi засоби враховуються у звiтi про фiнансовий стан за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть отримувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.
Лiквiдацiйна вартiсть активiв дорiвнює нулю i внаслiдок цього є несуттєвою при обчисленнi суми, що амортизується.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином:
Будинки 20 -50 рокiв
Обладнання 5-7 рокiв
Транспортнi засоби 5 рокiв
Меблi та iншi основнi засоби 12 рокiв
Iншi основнi засоби 12рокiв
З метою мiнiмiзацiї бухгалтерсько-податкових рiзниць встановленi у бух облiку строки корисного використання на рiвнi не менше податкових мiнiмальних строкiв.
3.2.3. Запаси
Запаси – господарськi матерiали i малоцiннi та швидкозношуванi предмети (запаси) оприбутковуються за фактичними цiнами придбання – первiсною вартiстю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та iншi обов’язковi платежi (крiм тих, що згодом вiдшкодовуються Товариству). Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами Товариства, визнається їх собiвартiсть. Протягом 2016 року малоцiнними та швидкозношуваними предметами визнавались матерiальнi цiнностi з термiном використання до 1 року.
Запаси - активи, якi:
- утримуються для подальшого продажу (розподiлу, передачi) за умов звичайної господарської дiяльностi;
- перебувають у процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та надання послуг, а також управлiння пiдприємством/установою.
На дату балансу запаси оцiнюють Товариством за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
До собiвартостi запасiв включаються всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. При вiдпусканнi запасiв використовувати метод ФIФО.
Матерiальнi активи з очiкуваним термiном використання до 1 року вважаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП), якi не амортизуються, їх вартiсть вiдноситься на операцiйнi витрати Товариства.
3.2.4. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю.
Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв, за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi;
3.3.5. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.
3.2.6. Зобов’язання
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.
Зобов’язання, на яке нараховується вiдсотки та яке пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, слiд розглянути як довгострокове зобов’язання, якщо первiсний термiн погашення був бiльше нiж дванадцять мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi iснує угода про переоформлення цього зобов’язання на довгострокове.
3.2.7. Капiтал та виплата дивiдендiв
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй.
Емiсiйний дохiд включає в себе будь-якi премiї, отриманi вiд випуску акцiй. Будь-якi транзакцiйнi витрати, пов'язанi з емiсiєю акцiй, вiднiмаються з емiсiйного доходу за вирахуванням пiльг з податку на прибуток.
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:
Резервний капiтал – сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства i Статуту за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства.
Нерозподiлений прибуток включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх перiодi.
Розподiленi дивiденди, що виплачуються власникам акцiонерного капiталу включаються до складу iнших зобов'язань, коли обсяг дивiдендiв затверджено на загальних зборах на звiтну дату.
3.2.8. Доходи та витрати
Доходи i витрати визнаються Товариством за таких умов:
а) визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями Товариства;
б) фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.
Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Товариства. Критерiї визнання доходу i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. У результатi використання активiв Товариством iншими сторонами доходи визнаються у виглядi процентiв, роялтi. Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними активами або сум заборгованостi Товариства. Умовою визнання процентiв є iмовiрнiсть отримання Товариством економiчної вигоди.
Визнання доходiв та витрат Товариством здiйснюється за методом нарахування. Нарахування доходiв (витрат) здiйснюється з дати оформлення документа, що пiдтверджує надання (отримання) послуги, реалiзацiї продукцiї.
3.2.9. Податок на прибуток
Згiдно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток Товариства здiйснюється на загальних пiдставах. Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток з 1 сiчня по 31 грудня 2016 року визначена у розмiрi 18 %.
3.2.10. Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань
Процедури бухгалтерського облiку включають можливiсть здiйснення взаємозалiку (в випадках, передбачених чинним законодавством) активiв та зобов’язань, або доходiв та витрат як у бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi, а саме: кредиторської та дебiторської заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб.
Товариством в 2016 роцi не проводились взаємозалiки дебiторської та кредиторської заборгованостей.
3.2.11. Винагороди персоналу
Всi винагороди персоналу в Товариствi є короткостроковими винагородами (включаючи вiдпустку) оцiнюються як поточнi зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та оцiнюються за недисконтованими сумами, якi Товариство планує виплатити в результатi невикористаних прав.
Товариство сплачує фiксованi внески до незалежних органiв та страхує окремих спiвробiтникiв якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має юридичного або визначеного зобов'язання щодо сплати внескiв на додаток до фiксованих внескiв, якi визнаються як витрати в тому перiодi, в якому нараховано виплати працiвникам.
3.3. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики
Товариство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов’язань протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно переглядаються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Товариства також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики.
Судження щодо необхiдностi перерахування фiнансової звiтностi складеної на 31.12.2016 року у вiдповiдностi МСБО 29 «фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї»
МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя.
Показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в Українi, якi включають таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни ,iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей рiвень.
На кiнець 2016 року розрахований кумулятивний рiвень iнфляцiї за 2014-2016 роки дiйсно перевищив показник 100% i склав 101,115%.
Данi МВФ показують, що трирiчнi кумулятивнi рiвнi iнфляцiї наявнi, але немає значного перевищення рiвня 100% станом на 31.12.2016 року. Аналiз макропоказникiв розвитку економiки України свiдчать про зниження факторiв кумулятивної iнфляцiї на наступний 2017 рiк. (Iнфляцiйний звiт НБУ). Тобто, якiснi показники пiдтверджують, що Україна на 31.12.2016 року не є гiперiнфляцiйною країною.
Проаналiзувавши iншi критерiї, ми вважаємо, що за показниками наведеними у пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку 6 разiв протягом року – iз 22 до 14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у 2016 роцi у лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким.
Вiдмiчаємо, що МСБО 29 має бути застосований з самого початку перiоду, в якому iснування гiперiнфляцiї iдентифiковане. Станом на дату пiдписання фiнансової звiтностi iснування гiперiнфляцiї в Українi не iдентифiковано.
Мiнфiн (головне мiнiстерство iз тлумачення стандартiв бухоблiку) iз приводу застосування даного стандарту при складаннi звiтностi за 2016 рiк на дату пiдписання цiєї звiтностi керiвництвом Товариства не видав жодних нормативних або iнших рекомендацiйних документiв.
Враховуючи вище наведене, нами прийнято рiшення не застосовувати МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».
Але протягом 2017 року ми будемо контролювати цю ситуацiю та аналiзувати як кiлькiснi фактори кумулятивної iнфляцiї, так i якiснi макропоказники, що позитивно впливають на економiчний розвиток, якi в свою чергу є факторами, що впливають на зниження кiлькiсних iнфляцiйних складових.
3.4. Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї
В звiтному перiодi облiкова полiтика не переглядалася
Новi та переглянутi стандарти
Товариство вперше застосувала деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Товариство не застосовувала опублiкованi достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися вперше в 2016 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства. Характер i вплив кожного нового стандарту (поправки) описанi нижче:
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифного регулювання, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдстрочених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдстрочених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а рух за таким залишкам – окремими рядками в звiтi про фiнансовi результати. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. Оскiльки Товариство вже готує звiтнiсть за МСФО, а її дiяльнiсть не пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовується до її фiнансової звiтностi.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» - «Облiк придбань часткою участi»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльної дiяльностi враховував придбання частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiстю якої є бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесу» для облiку об'єднань бiзнесу. Поправки також роз'яснюють, що iснуючi частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнюються при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльної операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи звiтуючую органiзацiю), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж сторони, що володiє кiнцевим контролем.
Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участi в спiльнiй операцiї, так i щодо придбання додаткових часток в тiй же спiльної операцiї i вступають в силу перспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки в аналiзованому перiодi частки участi в спiльнiй операцiї не придбавалися.
Поправки до МСБО (IAS) 16 i МСБО (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї»
Поправки роз'яснюють принципи МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» i МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи», якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправка застосовуються перспективно i не впливає на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки вона не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.
Поправки до МСБО (IAS) 16 i МСБО (IAS) 41 «Сiльське господарство: плодовi культури»
Поправки вносять змiни до вимог облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають визначенню плодових культур. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодових культур, бiльш не належать до сфери застосування МСБО (IAS) 41 «Сiльське господарство». Замiсть цього до них застосовуються положення МСБО (IAS) 16. Пiсля первiсного визнання плодовi культури будуть оцiнюватися вiдповiдно до МСБО (IAS) 16 за накопиченими фактичними витратами (до дозрiвання) i з використанням моделi облiку за первiсною вартiстю або моделi переоцiнки (пiсля дозрiвання). Поправки також зобов'язують, щоб продукцiя, яка росте на плодових культурах, як i ранiше залишалася в рамках сфери застосування МСБО (IAS) 41 i оцiнювалась за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних субсидiй, що вiдносяться до плодових культур, буде застосовуватися МСБО (IAS) 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу». Поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки в неї вiдсутнi плодовi культури.
Поправки до МСБО (IAS) 27 «Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах»
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод дольової участi для облiку iнвестицiй в дочiрнi, асоцiйованi та спiльнi пiдприємства в окремих фiнансових звiтах. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод дольової участi в своїх окремих фiнансових звiтах, повиннi застосовувати цю змiну ретроспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр.»
Даний документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»
Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу мiж власниками. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
(i) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування є подальшою участю, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку.
(ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до скороченої промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя являється значним оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка застосовується ретроспективно.
МСБО (IAS) 19 «Виплати працiвникам»
Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка застосовується перспективно.
МСБО (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»
Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка застосовується ретроспективно.
Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Групи.
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»
Поправки до МСБО (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСБО (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:
• вимоги до суттєвостi МСБО (IAS) 1;
• окремi статтi у звiтi (ах) про фiнансовi результати та iнший сукупний дохiд i в звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi;
• у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
• частка iншого сукупного доходу асоцiйованих i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом участi в капiталi, має бути викладена агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як стаття, яка буде або не буде згодом рекласифiкована в чистий прибуток або збиток.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi (ах) про фiнансовi результати та iнший сукупний дохiд. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю.
Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйної органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства» дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, яке є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях.
Цi поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
4. Розкриття iнформацiї за статтями фiнансової звiтностi
4.1.Основнi засоби
Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року
первiсна вартiсть Знос первiсна вартiсть Знос первiсна вартiсть Знос
2016р.
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1887 (1564) 922 (23) 2809 (1587)
Машини та обладнання 3898 (3056) 18 (1087) 290 (57) 2829 (2823)
Транспортнi засоби 1166 (1128) (17) 17 (10) 1149 (1121)
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 22 (16) 100 (5) 122 (120)
Iншi основнi засоби 155 (152) (154) 154 (3) 1 (1)
Разом 7128 (5916) 1040 (1258) 461 (98) 6910 (5652)
2015р.
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1887 (1530) (34) 1887 (1564)
Машини та обладнання 3880 (2968) 18 (88) 3898 (3056)
Транспортнi засоби 1166 (1105) (23) 1166 (1128)
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 22 (15) (1) 22 (16)
Iншi основнi засоби 155 (150) (2) 155 (152)
Разом 7110 (5768) 18 - - (148) 7128 (5916)
4.2.Запаси
Найменування показника на 31.12.2016р. на 31.12.2015р.
Сировина i матерiали 1891 2764
Паливо 13 14
Запаснi частини 28 10
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 177 100
Незавершене виробництво 629 10
Готова продукцiя 2507 2441
Товари - 19
Разом 5245 5358

4.3. Дебiторська заборгованiсть
Найменування показника Всього на кiнець року в т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв
на 31.12.2016р.
За продукцiю, товари, роботи, послуги 1503 567 - 936
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 283 283 - -
на 31.12.2015р.
За продукцiю, товари, роботи, послуги 833 - - 833
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 248 248 - -
4.4. Зареєстрований капiтал
Найменування статтi Простi акцiї Привiлейованi акцiї Всього
кiлькiсть Сума кiлькiсть Сума кiлькiсть Сума
Статутний капiтал на початок звiтного перiоду 57 817 14 0 0 57 817 14
Статутний капiтал на кiнець звiтного перiоду 57 817 14 0 0 57 817 14
Номiнальна вартiсть однiєї простої акцiї 25 копiйок.
4.5. Ризики
Ризик лiквiдностi полягає у тому, що Товариство можливо не зможе виконати свої зобов'язання. Товариство управляє своєю лiквiднiстю шляхом монiторингу запланованих витрат, а також прогнозу потокiв грошових коштiв, що виникають щодня у зв’язку з дiяльнiстю.
5. Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску та подiї пiсля звiтного перiоду.
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Генеральним директором Товариства 28.02.2017р.
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 «Подiї пiсля звiтної дати» подiї, що потребують коригування активiв та зобов’язань не виникають.
Директор А.В. Хмарник
Головний бухгалтер О.Ф.Федорко

Продовження тексту приміток

д\н

Продовження тексту приміток

д\н

Продовження тексту приміток

д\н

Для бізнесу
Для фіз. осіб, компаній
Субконтрактінг