Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Річні загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин», адреса:
Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.
Збори відбудуться 11 квітня 2018 року о 14 годині в актовому залі адміністративного корпусу товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в зборах – 04.04.2018 року.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (14 лютого 2018р.) загальна кількість простих іменних акцій у випуску-57817 штук, загальна кількість голосуючих акцій у випуску - 39662 штуки. Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів мають права: • ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; • отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів;
• не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства : www. budmash.if.ua протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

Перелік питань включених до проекту порядку денного
1. Обрання лічильної комісії. Обрати лічильну комісію в запропонованому складі
2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік. Затвердити звіт Наглядової ради.
3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2017 рік. Затвердити звіт Дирекції.
4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства.
6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2017 рік Прибуток направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Надати згоду на вчинення значних правочинів Генеральному директору до наступних річних Загальних зборів акціонерів на поставку продукції до 15 млн. грн. на закупівлю матеріалів та комплектуючих до 10 млн. грн.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням в відповідність з нормами закону №2210-VIII від 16.11.2017 року Затвердити зміни до Статуту шляхом прийняття нової редакції
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Затвердити зміни до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію, Ревізійну комісію Товариства шляхом прийняття нових редакцій.
10. Про визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін. Уповноважити Генерального директора підписати нову редакцію Статуту та здійснити державну реєстрацію змін.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення зборів та до проведення зборів в перший, третій робочий день тижня з 14-00 до 16-00 год. Відповідальний Генеральний директор Хмарник А.В. Довідки за телефоном (03472) 6-63-26, 6-64-90, адреса власного веб-сайту : http:www.budmash.if.ua.