Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Загальні збори акціонерів

Загальні збори акціонерів 2013 р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин», адреса:
Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79, повідомляє про
проведення річних загальних зборів акціонерів.

Збори відбудуться «17» квітня 2013 року о 14 годині в актовому залі адміністративного корпусу товариства. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 12-00 до 13-30 годин в день проведення зборів за місцезнаходженням товариства, на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт), а представників акціонерів – паспорту та довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в зборах – 11.04.2013 року.

Перелік питань що виносяться на голосування

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2012 рік.
4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2012 рік
7. Попереднє схвалення та затвердження значних правочинів.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства в день проведення зборів та до проведення зборів в перший третій робочий день тижня з 14-00 до 16-00 год., в кабінеті головного бухгалтера. Відповідальний – головний бухгалтер Бербець Л.В. Довідки за телефоном (03472) 2-31-86, 6-23-00, 2-30-73.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
Untitled Document
Найменування показника
період
 
звітний
попередній
Усього активів
12933
12927
Основні засоби
1740
1637
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
8713
5593
Сумарна дебіторська заборгованість
1257
2947
Грошові кошти та їх еквіваленти
2691
2691
Нерозподілений прибуток
8854
8120
Власний капітал
12515
11781
Статутний капітал
14
14
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
418
1146
Чистий прибуток (збиток)
734
694
Середньорічна кількість акцій (шт.)
57817
57817
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
129
127