Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Повідомлення про інформацію

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Хмарник Анатолiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 01.11.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Калуський завод будiвельних машин"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
77300, м. Калуш, Iвано-Франкiвська обл., Б.Хмельницького, 79
4. Код за ЄДРПОУ
01267876
5. Міжміський код та телефон, факс
03472 6 63 26 03472 6 64 90
6. Електронна поштова адреса
budmash@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.11.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 206 "Бюлетень. Цiннi папери України" 03.11.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.budmash.if.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.10.2016 звільнено головний бухгалтер Бербець Людмила Василiвна
0.799072
Зміст інформації:
31.10.2016 року звiльнено з посади Головного бухгалтера Бербець Людмилу Василiвну за власним бажанням. На посадi перебувала з 20.04.2004 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,799072%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
31.10.2016 призначено головний бухгалтер Плаксiй Iрина Олексiївна
0.108964
Зміст інформації:
31.10.2016 року наказом Генерального директора з 01.11.2016 року призначено тимчасово виконуючим обовязки Головного бухгалтера Плаксiй Iрину Олексiївну. Протягом останнiх п’яти рокiв особа працювала бухгалтером. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,108964%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.