Інфо запит:

факс: +3 (03472) 6 63 24

моб.тел.: +3 (050) 154 55 46

Новини ПАТ:

Нове! Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про інформацію
Протокол про підсумки голосування
Протокол про підсумки голосування по питанню №1 Порядку денного
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Річний звіт
Повідомлення про інформацію
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річні загальні збори акціонерів
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Повідомлення про інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 6 квітня 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річний звіт ПАТ за 2013 р.
Повідомлення про зміну посад
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Річний звіт ПАТ за 2012 р.
Річні загальні збори акціонерів 2013 р.
Річний звіт ПАТ за 2011 р.
Річні загальні збори акціонерів 2012 р.

Документи, файли:

Опросний лист на розробку крана
Adobe Acrobat (для перегляду креслень)
Буклет підприємства
Презентація

Курс НБУ на сьогодні:

Курсы НБУ на сегодня

Повідомлення про зміну посад

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Калуський завод будiвельних машин"

2. Код за ЄДРПОУ

01267876

3. Місцезнаходження

77300, Iвано-Франкiвська обл., м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 79

4. Міжміський код, телефон та факс

03472 2-30-73 03472 6-64-90

5. Електронна поштова адреса

budmash@vega.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.budmash.if.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

01.04.2014 року Загальними зборами акцiонерiв припинено повноваження:

 -голови Наглядової ради Макара Мирона Степановича в зв’язку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 19,0065%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-члена Наглядової ради Мудрої Володимири Юлiанiвни в зв’язку з закінченням трирічного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,49812%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-члена Наглядової ради Дзундзи Данила Прокоповича в зв’язку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,18161%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-голови Ревiзiйної комiсiї Микитинського Iвана Iвановича в зв’язку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 1,70711%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-члена Ревiзiйної комiсiї Андрiйчина Михайла Теодоровича в зв’язку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,47218%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-члена Ревiзiйної комiсiї Пуляєва Миколи Васильовича в зв’язку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,91841%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-Генерального директора Хмарника Анатолiя Володимировича в зв’язку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 16,06448%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

01.04.2014 року Наглядовою радою товариства припиненi повноваження:

- Технiчного директора Папiдохи Юрiя Васильовича в зв’язку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,10896%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-Комерцiйного директора Барщевського Володимира Михайловича в зв’язку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 9,10632%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-Головного бухгалтера Бербець Людмили Василiвни в зв’язку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,79907%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-члена дирекцiї Долошицького Ярослава Павловича в зв’язку з закiнченням трирiчного строку, протягом якого вказана особа перебувала на посадi згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 14,17230%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

01.04.2014 року Загальними зборами акцiонерiв обрано:

- членом Наглядової ради Макара Мирона Степановича термiном на 3 роки цей же день згiдно Статуту Наглядова рада на своєму засiданнi обрала вказану особу головою Наглядової ради. Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посади Генерального Директора та голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 19,0065%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-членом Наглядової ради Мудру Володимиру Юлiанiвну термiном на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посади голови Наглядової ради та члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,49812%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-членом Наглядової ради Дзундзу Данила Прокоповича термiном на 3 рокиротягом останнiх п’яти рокiв особа займала посади члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,18161%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-членом Ревiзiйної комiсiї Микитинського Iвана Iвановича термiном на 3 роки. В цей же день згiдно Статуту Ревiзiйна комiсiя на своєму засiданнi обрала вказану особу головою Ревiзiйної комiсiї. Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посади голови Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 1,70711%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-членом Ревiзiйної комiсiї Андрiйчина Михайла Теодоровича термiном на 3 роки. Протягом останнiх трьох рокiв особа займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,47218%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-членом Ревiзiйної комiсiї Пуляєва Миколу Васильовича термiном на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,91841%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-обрано Генеральним директором Хмарника Анатолiя Володимировича термiном на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посади Технiчного директора та Генерального директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 16,06448%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

01.04.2014 року Наглядовою радою товариства обрано:

- Технiчним директором Папiдоху Юрiя Васильовича термiном на 3 роки. Протягом останнiх трьох рокiв особа займала посаду Технiчного директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,10896%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-обрано Комерцiйним директором Барщевського Володимира Михайловича термiном на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посаду Комерцiйного директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 9,10632%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-Головним бухгалтером Бербець Людмилу Василiвну термiном на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посаду Головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,79907%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-членом Дирекцiї Долошицького Ярослава Павловича термiном на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посаду члена Дирекцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента - 14,17230%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Хмарник Анатолiй Володимирович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

02.04.2014

(дата)